Pobierz wtyczkę do przeglądarki:

Get Adobe Flash player

Ekologia

Ochrona środowiska

 • Przedsiębiorstwo działa nieustannie na rzecz ochrony środowiska i poprawy stanu środowiska. W polityce naszego przedsiębiorstwa w trosce o środowisko naturalne najważniejsze są rozwiązania zmniejszające emisję gazów i pyłów jakie stwarzają procesy spalania węgla kamiennego w kotłach. Przykładem jest to jak konsekwentnie Przedsiębiorstwo prowadziło działania likwidacji kotłowni lokalnych w zamian montując węzły cieplne. Modernizacje przeszły również istniejące węzły cieplne, które zostały wyposażone w urządzenia automatycznej regulacji pogodowej.
 • Celem Przedsiębiorstwa jest ciągłe dążenie do ograniczenia negatywnych skutków oddziaływania na środowisko naturalne. Produkujemy ciepło z dotrzymaniem obecnych i przyszłych standardów emisyjnych w zakresie ochrony środowiska.

Przedsiębiorstwo pozyskało wielomilionowe dofinansowanie w postaci pożyczek, kredytów, dotacji i umorzeń z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz od ING Banku Śląskiego. Dzięki temu dofinansowaniu PEC – Gliwice Sp. z o.o. zrealizowała i w dalszy ciągu realizuje inwestycje proekologiczne takie jak:

 1. Likwidacja kotłowni lokalnych, podłączenie obiektów do miejskiego systemu ciepłowniczego w celu likwidacji niskiej emisji,
 2. Modernizacja elektrofiltrów kotłów WP – 70 i WR – 25 w celu obniżenia emisji pyłu,
 3. Zabudowa palników niskoemisyjnych w celu obniżenia emisji NOx,
 4. Modernizacja układu technologicznego Ciepłowni Gliwice poprzez wprowadzenie nowoczesnych technik spalania paliw, odpylania spalin oraz zmianę układu pompowania nośnika ciepła,
 5. Modernizacja kotłów WR – 25 wraz z modernizacją gospodarki wody kotłowej,
 6. Zabudowa systemu ciągłego monitoringu spalin,
 7. Budowa instalacji odsiarczania spalin dla kotłów WP – 70 i kotłów WR – 25
 • Nadzór nad realizacją polityki środowiskowej w PEC-Gliwice Sp. z o.o. sprawuje Dział Ochrony Środowiska i Laboratorium, w ramach którego funkcjonuje akredytowane laboratorium badawcze, które od 2008 roku posiada Certyfikat Akredytacji wydany przez PCA Warszawa.
 • W latach 2008 i 2009 Przedsiębiorstwo uczestniczyło w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym pod patronatem Ministra Środowiska i uzyskało Certyfikaty - „Firma Bliska Środowisku 2008” oraz „Firma Bliska Środowisku 2009”
 • Od 1998 r. Przedsiębiorstwo nasze wdraża program „Czystszej Produkcji”. „Czystsza Produkcja” jest takim sposobem zarządzania produkcją, która zmierza do stosowania kompleksowej i prewencyjnej strategii ochrony środowiska ograniczającej ryzyko jakie niesie produkcja i jej wytwory ludziom i otoczeniu. Wyszkolono grupę tzw. „ekspertów CP’ a PEC-Gliwice Sp. z o.o. otrzymało certyfikat „Świadectwo Czystszej Produkcji” (świadectwo CP nr 184/98).
W 2002 r. Kapituła Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości nadała Dyplom Uznania Przedsiębiorstwu za wprowadzenie Czystszej Produkcji jako Strategii Systemu Zarządzania Środowiskiem

Ochrona powietrza

Realizując program ograniczenia zanieczyszczeń emitowanych przez Ciepłownie Gliwice do powietrza, przeprowadzone zostały następujące modernizacje instalacji energetycznego spalania paliw:

 • celem obniżenia emisji NOx na kotłach WP-70 wykonano instalację spalania niskoemisyjnego NOx (zabudowa dysz OFA),

 • regulacja układu paleniskowego kotłów WP-70 wraz z modernizacją młynów węglowych miała wpływ na poprawę procesu spalania w kotłach WP-70 , sprawności kotłów WP-70 zawierają się w przedziale h =84% - 90% ( 1998r. ),

 • w celu ograniczenia emisji pyłów zmodernizowano wszystkie elektrofiltry zabudowane za kotłami WP-70 tak, że skuteczność odpylania dla każdego z nich wynosi do 50 mg/Nm3 , dla spalin suchych w warunkach normalnych przy zawartości 6% O2 w gazach odlotowych (1998-2001r.),

 • modernizacja kotłów WR-25 nr 1, 3 i 4 polegająca na zastąpieniu dotychczasowych ekranów komory paleniskowej systemu La Monta, ekranami ze ścian szczelnych wpłynęła na poprawę sprawności energetycznej kotłów z h=78% (wg DTR) przed modernizacją na h=84% - 90% po modernizacji (2004-2006r.),

 • likwidacja cyklonów bateryjnych i zabudowa za kotłami WR-25 nr 1, 3 i 4 nowoczesnych elektrofiltrów o skuteczności odpylania dla każdego z nich do 50 mg/Nm3 , dla spalin suchych w warunkach normalnych przy zawartości 6% O2 w gazach odlotowych przyczyniła się do znacznego ograniczenia emisji pyłu z kotłów WR-25 (2004 – 2006r.) ,

 • celem ograniczenia emisji SO2 wykonano I etap instalacji odsiarczania spalin IOS dla kotłów WR-25 nr 3 i nr 4, oddany do użytkowania 30.06.2008r., IOS dla kotłów WP-70 oddany do użytkowania 30.10.2008r. oraz w roku 2011 przystąpiono do realizacji III etapu Instalacji Odsiarczania Spalin dla kotłów WR – 25 nr. 1 i 2

Emisja zanieczyszczeń z eksploatowanych urządzeń Ciepłowni Gliwice po uwzględnieniu skuteczności urządzeń ograniczających niektóre wielkości emisji do powietrza (m.in. pył - elektrofiltry, odpylacz bateryjny, filtry workowe, SO2 – instalacja odsiarczania spalin) nie przekracza dopuszczalnych standardów emisji.

Powszechnie wiadomo, iż wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza jest wprost proporcjonalna do ilości zużytego opału. Na jej wpływ w dużej mierze mają również parametry stosowanego opału. Ilość zużytego paliwa związana jest z jego podstawowym parametrem jakim jest wartość opałowa oraz z wielkością produkcji energii cieplnej, która zależy od długości sezonu grzewczego w danym roku i jego średniej temperatury.

Rok 2010r. był rokiem szczególnym, gdyż porównując go do lat poprzednich na przestrzeni ostatniej pięciolatki, charakteryzował się najdłuższym sezonem grzewczym (270 dni) i najniższą średnią temperaturą sezonu grzewczego (4,3 0C). W związku z zapotrzebowaniem na ciepło większym o 15,8 % wzrosło również zużycie opału o 20,3 %, co musiało mieć wpływ na ogólnie zwiększenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Kotłownie lokalne

Eksploatowane są wyłącznie w sezonie grzewczym, stanowią źródła ciepła dla lokalnych instalacji systemu grzewczego. Do roku 2002 zostały zlikwidowane wszystkie kotłownie na paliwo stałe (koksowe). Część z nich podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej a część zastąpiono kotłowniami gazowymi.

Obecnie w eksploatacji pozostają 2 kotłownie gazowe i 1 olejowa

Instalacja Odsiarczania Spalin dla Ciepłowni Gliwice

Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin dla Ciepłowni Gliwice" zostało zrealizowane na podstawie zawartej umowy z dnia 12 lutego 2007 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o. o. jako Zamawiającym, a AMK Kraków S.A. jako Wykonawcą zadania.

W ramach I i II Etapu modernizacji każdą kotłownię wyposażono w niezależną Instalację Odsiarczania Spalin pracującą metodą wapienną suszenia rozpyłowego SDA (Spray Drying Absorption): IOS

WR - 25 i IOS WP - 70 oraz wybudowano wspólny Magazyn Produktu Odsiarczania i Sprężarkownię.

Istota metody SDA polega na absorpcji kwaśnych zanieczyszczeń gazowych (SO2, SO3, HCl) zawartych w spalinach, przez zawiesinę mleka wapiennego w suszarce rozpyłowej (absorberze). Spaliny przez specjalnie ukształtowany kanał wlotowy z dysperserem wprowadzane są do górnej części komory absorbera, gdzie następuje ich kontakt z zawiesiną sorbentu rozpyloną przez głowicę rozpryskową z wysokoobrotowym wirnikiem. We wnętrzu absorbera następuje odparowanie wody zawartej w zawiesinie, połączone z absorpcją kwaśnych zanieczyszczeń zawartych w spalinach.

Produkt oczyszczania w postaci suchego proszku w przeważającej części unoszony jest strumieniem spalin i odbierany w odpylaczu końcowym (filtr workowy). Część produktu jest zawracana do procesu, celem zwiększenia stopnia wykorzystania wapna i zwiększenia powierzchni kontaktu faz.

Stosowanie filtra tkaninowego jako odpylacza końcowego, oprócz bardzo wysokiej skuteczności odpylania, dodatkowo podwyższa skuteczność oczyszczania dzięki absorpcji zanieczyszczeń na warstwie pyłów alkalicznych osadzonych na powierzchni worków filtracyjnych.

Z uwagi na wymaganą ogólną skuteczność odsiarczania, dla obu instalacji przyjęto koncepcję technologiczną polegającą na poborze do IOS części strumienia spalin z kotłów zza ich elektrofiltrów i wentylatorów, odsiarczeniu, a następnie zmieszaniu przed kominem ze strumieniem surowych gazów nie odsiarczonych. Strumień spalin kierowanych do IOS jest automatycznie dobierany tak, aby zapewnić gwarantowane stężenie SO2 w spalinach kierowanych do atmosfery.

Instalacje odsiarczania spalin pracują w sposób automatyczny, w oparciu o mikroprocesorowe sterowniki programowalne, bez konieczności technologicznej ingerencji obsługi w nastawy urządzeń, zapewniając optymalne, pod względem technologicznym i ekonomicznym prowadzenie procesu.

 

Gospodarka wodno - ściekowa

W PEC - Gliwice Sp. z o.o. prowadzony jest monitoring ścieków socjalno - bytowych (wodomierze) oraz ścieków przemysłowych ( wodomierze i pomiar przewodności elektrycznej na spływie ścieków do rzeki Bytomki).

Prowadzona jest ewidencja nie tylko zużycia wody, ilości odprowadzonych ścieków, parametrów ścieków,
ale także ilości odprowadzonych ładunków zanieczyszczeń w ściekach.

W latach 2003 - 04 w Ciepłowni przeprowadzono modernizację stacji uzdatniania wody, polegającą na zabudowaniu nowych wymienników jonitowych wraz z instalacją odwróconej osmozy, jak również zabudowaniu odgazowywacza termicznego, którego wcześniej nie było.

Inwestycja ta w znacznej mierze poprawiła jakość wody krążącej w obiegu ciepłowniczym, co z pewnością zaowocuje przedłużeniem trwałości urządzeń zasilanych tą wodą.

Odpady

W wyniku prowadzenia przez PEC - Gliwice Sp. z o.o. działalności gospodarczej powstają odpady tzw. technologiczne i inne nie związane bezpośrednio z produkcją ciepła.
Podstawowe odpady technologiczne to:
- popioły lotne
- żużle, które są w całości gospodarczo wykorzystane i zagospodarowane.
Pozostałe odpady dzielimy na odpady niebezpieczne, m.in. to: mineralne oleje hydrauliczne, mineralne oleje silnikowe, sorbenty, materiały filtracyjne (szmaty, ścierki zaoliwione), zużyte urządzenia, baterie, akumulatory oraz odpady inne niż niebezpieczne, m.in. takie jak: metale, odpady z betonu, gruz, szkło, materiały izolacyjne, kable, które są selektywnie gromadzone i przekazywane specjalistycznym firmom do odzysku lub unieszkodliwiania.
W przedsiębiorstwie prowadzona jest zgodnie z ustawą o odpadach ilościowa i jakościowa ewidencja odpadów w oparciu o karty ewidencyjne poszczególnych rodzajów odpadów. Dział Ochrony Środowiska i Labolatorium pilotuje powyższe dokumenty zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym.

Zużycie energii elektrycznej

Znaczne ograniczenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby PEC – Gliwice Sp. z o.o. powstało na skutek poczynionych inwestycji:
 • zmiana technologii pompowania wody (rozdzielenie głównych magistral przesyłowych w źródle na dwa obiegi o różnych ciśnieniach dyspozycyjnych).
 • wymiana pomp obiegowych na pompy o większej sprawności, niższych wysokościach podnoszenia, z płynną regulacją na falownikach.
 • zabudowa falowników w układach sterowania urządzeniami pomocniczymi modernizowanych kotłów rusztowych.