Praca, praktyki, staże

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.), zwanego dalej Rozporządzeniem Rodo informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej–Gliwice Sp. z o.o.    44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135,    numer KRS 0000061254,   Nr Regon 272857793

Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem
e-mail: iodo@pec.gliwice.pl

Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przetwarzane na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. b) Rodo w celu zawarcia umowy o pracę lub innej umowy o osobiste świadczenie usług na rzecz administratora,

art. 6 ust. 1 lit. a) Rodo tj. Pani/Pana dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia przyszłych, lecz w okresie nie dłuższym niż 2 lata, procesów rekrutacji w zakresie zatrudnienia, praktyk, staży, wolontariatu, itp.,

art. 6 ust. 1 lit. c) Rodo w celu wypełnienia określonego przepisem prawa obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

art. 6 ust. 1 lit. f) Rodo w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

do końca procesu rekrutacji – w przypadku przetwarzania opartego o art. 6 ust. 1 lit. b) Rodo

do czasu odwołania zgody, w razie jej nie odwołania, przez okres 2 lat, w przypadku przetwarzania opartego o art. 6 ust. 1 lit. a) Rodo,

niezbędny do wypełnienia określonego przepisem prawa obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rodo,

niezbędny do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rodo,

niezbędny do obsługi ewentualnych reklamacji i roszczeń związanych z rekrutacją.

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych   00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest w zakresie przetwarzania na podstawie:  

art. 6 ust. 1 lit. b) Rodo, tj. w celu zawarcia umowy o pracę lub innej umowy o osobiste świadczenie usług na rzecz administratora jest wymogiem umownym i warunkiem przeprowadzenia procesu rekrutacji,

art. 6 ust. 1 lit. a) Rodo tj. Pani/Pana dobrowolnej zgody,

art. 6 ust. 1 lit. c) Rodo jest obowiązkiem ustawowym,

art. 6 ust. 1 lit. f) Rodo jest obowiązkiem ustawowym.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

1. PEC-Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zatrudni pracownika na stanowisko:

INSPEKTOR  NADZORU

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Uprawnienia: preferowane uprawnienia budowlane
 • Prawo jazdy kat. B
 • Obsługa komputera – Pakiet MS Office

Oferty prosimy przesyłać na adres:               PEC-Gliwice Sp. z o.o.

                                                           44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135

                   lub office@pec.gliwice.pl

Do oferty należy dołączyć Klauzule zgody na przetwarzanie danych - druk do pobrania tutaj.


2. PEC-Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zatrudni pracownika na stanowisko:

MISTRZ POGOTOWIA TECHNICZNEGO

 1. Ogólny opis wykonywanych czynności:

Zakres prac polegający na pełnieniu funkcji dyspozytora ruchu ciepłowniczego wraz z czynnym uczestniczeniem w sprawach ruchowych i eksploatacyjnych (włącznie z lokalnym rozeznaniem sytuacji) oraz polegający na wykonywaniu wielozakresowych analiz obliczeniowo-opisowych z zakresu działalności Przedsiębiorstwa.

 1. Tryb i cykl pracy:

Czas wykonywania pracy uzależniony jest od długości sezonu grzewczego względem sezonu letniego, gdzie:

 • w sezonie grzewczym obowiązuje zmianowy tryb pracy w ramach równoważnego systemu czasu pracy
 • w sezonie letnim obowiązuje praca w godzinach 700 - 1500
 1. Główny zakres obowiązków:
 • prowadzenie ruchu ciepłowniczego zgodnie z programem ruchu wraz z:

prowadzeniem dokumentacji ruchowej

nadzorowaniem pracy węzłów cieplnych oraz kotłowni lokalnych (centralnie oraz lokalnie)

koordynowaniem działań zakładowych służb technicznych w sytuacjach szczególnych

 • kontakt z odbiorcami ciepła w zakresie działalności Przedsiębiorstwa
 • wykonywanie analiz obliczeniowo-opisowych, m.in.:

audyty efektywności energetycznej

programy pracy sieci ciepłowniczej

analizy pracy sieci ciepłowniczej

opracowania z zakresu gospodarki paliwami i zużycia ciepła

i wiele innych

 1. Wymagania:
 • wykształcenie wyższe o profilu energetycznym lub pokrewnym
 • podstawowa znajomość zagadnień z zakresu ciepłownictwa, termodynamiki, energetyki
 • zaawansowana znajomość pakietu MS Office (przede wszystkim MS Word
  oraz MS Excel)
 • prawo jazdy kat. B
 • mile widziane:

uprawnienia energetyczne cieplne (G2)

uprawnienia gazowe (G3)

podstawowa wiedza techniczna z zakresu obsługi urządzeń energetycznych

znajomość języka programowania Visual Basic for Applications

znajomość oprogramowania Audytor SCW

Oferty prosimy przesyłać na adres:        PEC-Gliwice Sp. z o.o. 44-100 Gliwice,

ul. Królewskiej Tamy 135       lub      office@pec.gliwice.pl

Do oferty należy dołączyć Klauzule zgody na przetwarzanie danych - pobierz tutaj.


3. PEC-Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zatrudni pracownika na stanowisko:

ELEKTROMECHANIK AKPiA

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe – o profilu: automatyka / elektronika / informatyka
 • Podstawowa znajomość programowania oraz konfiguracji sterowników PLC, konfiguracji sieci przemysłowych i systemów operacyjnych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Obsługa komputera – Pakiet MS Office

Oferty prosimy przesyłać na adres:                           PEC-Gliwice Sp. z o.o.

                                                                     4-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135

                  lub office@pec.gliwice.pl

Do oferty należy dołączyć Klauzule zgody na przetwarzanie danych - druk pobierz tutaj.