Budowa kompaktowych stacji wymienników ciepła zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice – 12 szt.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/31/2019
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne  bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę stacji wymienników ciepła dla budynków na terenie miasta Gliwice:

zakres 1                                                                                                        

 • ul. Lotników 25-31Qco= 60 kW Qcwu = 40 kW
 • ul. Lotników 33-37 Qco= 45 kW Qcwu = 30 kW
 • ul. Na Piasku 12 CQco= 25 kW Qcwu = 15 kW
 • ul. Warszawska 6-8Qco= 40 kW Qcwu = 20 kW

zakres 2

 • ul. Pszczyńska 63 Qco= 75 kW
 • ul. Katarzyny 5,5aQco= 90 kW
 • ul. Sikorskiego 41Qco= 35 kW
 • ul. Opolska 4Qco= 75 kW
 • ul. Witkiewicza 11Qco= 40 kW
 • ul. Witkiewicza 13Qco= 50 kW
 • ul. Witkiewicza 15Qco= 45 kW
 • ul. Witkiewicza 17 Qco= 90 kW
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

07 maja 2019 r. do godz. 9:30    09 maja 2019r do godz. 9:30

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

07 maja 2019 r. o godz. 10:00.   09 maja 2019r do godz. 10:00

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych)

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do 10.12.2019r

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   70 %                                                                                                                        ocena techniczna    -  30 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Klaudia Buchta                                         tel. 32 33-50-208  (w zakresie merytorycznym)

Mirosław Wardal lub Andrzej Surmacz        tel. 32 33-50-243 lub …-204  (w zakresie AKPiA)

Renata Uramowska-Słuszniak                    tel. 32 33-50-104  (w zakresie formalnym)

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.      

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zakresy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl

W korespondencji z Zamawiającym należy powołać się na Nr sprawy 004754/19