Remont budynku magazynu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/14/2019
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały przetargowe można pobrać bezpłatnie ze strony www. pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje remont przestarzałych technologicznie i estetycznie elewacji budynku, nadanie kolorystyki nawiązującej do barw pozostałych obiektów PEC-Gliwice Sp. z o.o., wymianę pokrycia dachu obiektu, wymianę orynnowania, wymianę bram.

Remont należy wykonać zgodnie z projektem oraz przedmiarem robót.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

28 marca 2019 r. do godz. 9:30

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

28 marca 2019 r. o godz. 10:00

Budynek Dyrekcji – świetlica pok. 113

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do 31.05.2019  r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  (netto) - 90%

gwarancja -  10%

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Jacek Rysz          tel. 32 335 01 96  (w zakresie merytorycznym)

   Renata Uramowska-Słuszniak          tel. 32 335 01 04  (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.      

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl