II etap Instalacji Odsiarczania Spalin dla kotłowni WP-70

05.02.2016

W PEC - Gliwice Sp. z o.o. wybudowano już trzy linie odsiarczania, dwie dla kotłowni WR-25 i jedną dla kotłowni WP-70. We wrześniu 2014 roku rozstrzygnięto przetarg na realizację budowy II etapu instalacji odsiarczania spalin dla kotłowni WP-70. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji odsiarczania spalin dla kotłów WP-70 wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji do współpracy z nową. 

Metoda działania Instalacji Odsiarczania Spalin jest metodą półsuchą opartą na mleku wapiennym sporządzonym z wapna palonego i rozpylanego mechanicznie  przy  pomocy  wysokoobrotowej  głowicy rozpyłowej.

Inwestycja ta umożliwi dotrzymanie zaostrzonych wymogów ochrony powietrza dla kotłowni WP – 70 wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r.