Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2297,572
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2297,572 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Przedmiot działalności

Główną działalnością PEC-Gliwice Sp. z o.o. jest wytwarzanie i przesyłanie ciepła zgodnie z koncesjami udzielonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

  • Wytwarzanie ciepła- z dnia 9 października 1998 r., nr WCC/237/240/U/3/98/ZJ (ostatnia zmiana z dnia 19 września 2011 r. nr WCC/237-ZTO-F/240/W/OKA/2011/RZ)
  • Przesyłanie i dystrybucję ciepła – z dnia 9 października 1998 r. nr PCC/251/240/U/3/98/ZJ, (ostatnia zmiana z dnia 6 listopada 2007 r., nr PCC/251-ZTO/240/W/OKA/2007/RZ)

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z PKD jest:

1)

PKD

35.30.Z

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

2)

PKD

35.11.Z

Wytwarzanie energii elektrycznej

3)

PKD

35.12.Z

Przesyłanie energii elektrycznej

4)

PKD

35.14.Z

Handel energią elektryczną

5)

PKD

33.11.Z

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

6)

PKD

33.13.Z

Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

7)

PKD

33.14.Z

Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

8)

PKD

33.20.Z

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

9)

PKD

36.00.Z

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

10)

PKD

42.21.Z

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

11)

PKD

42.22.Z

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

12)

PKD

43.21.Z

Wykonywanie instalacji elektrycznych

13)

PKD

43.22.Z

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

14)

PKD

43.29.Z

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

15)

PKD

43.99.Z

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

16)

PKD

46.77.Z

Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

17) 

PKD

47.99.Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

18) 

PKD

49.41.Z

Transport drogowy towarów

19)

PKD

49.50.B

Transport rurociągowy pozostałych towarów

20)

PKD

64.92.Z

Pozostałe formy udzielania kredytów

21)

PKD

68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

22)

PKD

70.22.Z

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

23)

PKD

71.12.Z

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

24) 

PKD

71.20.B 

Pozostałe badania i analizy techniczne

25) 

PKD 

72.19.Z 

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

26) 

PKD

85.60.Z

Działalność wspomagająca edukację

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice