Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-353,126
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
353,126 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności

Główną działalnością PEC-Gliwice Sp. z o.o. jest wytwarzanie i przesyłanie ciepła zgodnie z koncesjami udzielonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

  • Wytwarzanie ciepła- z dnia 9 października 1998 r., nr WCC/237/240/U/3/98/ZJ (ostatnia zmiana z dnia 19 września 2011 r. nr WCC/237-ZTO-F/240/W/OKA/2011/RZ)
  • Przesyłanie i dystrybucję ciepła – z dnia 9 października 1998 r. nr PCC/251/240/U/3/98/ZJ, (ostatnia zmiana z dnia 6 listopada 2007 r., nr PCC/251-ZTO/240/W/OKA/2007/RZ)

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z PKD jest:

1)

PKD

35.30.Z

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

2)

PKD

35.11.Z

Wytwarzanie energii elektrycznej

3)

PKD

35.12.Z

Przesyłanie energii elektrycznej

4)

PKD

35.14.Z

Handel energią elektryczną

5)

PKD

33.11.Z

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

6)

PKD

33.13.Z

Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

7)

PKD

33.14.Z

Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

8)

PKD

33.20.Z

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

9)

PKD

36.00.Z

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

10)

PKD

42.21.Z

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

11)

PKD

42.22.Z

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

12)

PKD

43.21.Z

Wykonywanie instalacji elektrycznych

13)

PKD

43.22.Z

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

14)

PKD

43.29.Z

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

15)

PKD

43.99.Z

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

16)

PKD

46.77.Z

Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

17) 

PKD

47.99.Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

18) 

PKD

49.41.Z

Transport drogowy towarów

19)

PKD

49.50.B

Transport rurociągowy pozostałych towarów

20)

PKD

64.92.Z

Pozostałe formy udzielania kredytów

21)

PKD

68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

22)

PKD

70.22.Z

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

23)

PKD

71.12.Z

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

24) 

PKD

71.20.B 

Pozostałe badania i analizy techniczne

25) 

PKD 

72.19.Z 

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

26) 

PKD

85.60.Z

Działalność wspomagająca edukację