Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2297,578
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2297,578 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska i ochrona zasobów naturalnych.

Nowa inwestycja, która zapewni najwyższy poziom oczyszczenia ścieków przemysłowych została zaprezentowana 21 marca na uroczystej konferencji w siedzibie gliwickiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Wyposażona w nowoczesne i w pełni zautomatyzowane węzły technologiczne oczyszczalnia przyczyni się do utrzymania wysokiej jakości ekosystemu wód powierzchniowych, a w przyszłości stanie się elementem Parku Zielonej Energii. Wydajność zmodernizowanej oczyszczalni, czyli ilość oczyszczonych ścieków w stosunku do ilości ścieków wprowadzanych do oczyszczalni kształtuje się na poziomie 5 m3/h. To jedne z najwyższych możliwych wartości.

Zmodernizowana oczyszczalnia została wyposażona we w pełni zautomatyzowane węzły technologiczne, takie jak: węzły usuwania metali ciężkich, siarczanów, rekarbonizacji ścieków oraz filtracji końcowej. Dodatkowo podczas oczyszczania ścieków zastosowano szereg punktów oczyszczania i bezpiecznej utylizacji odpadów powstających w trakcie tego procesu. Wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwoli działać oczyszczalni w sposób całkowicie bezpieczny i spełniający najbardziej rygorystyczne normy środowiskowe. 

Więcej mozna obejrzeć na filmie https://www.youtube.com/watch?v=EeMyu9WvM9o

Raport eksploatacyjny za 2022 rok

 

Nowa instalacja, która zademonstruje możliwości wykorzystania przemysłowych paneli termicznych na dużą skalę, została uruchomiona na terenie gliwickiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Dziś posłuży pracownikom zakładu do przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przyszłości taka sama technologia będzie produkować ciepło ze słońca dla gliwiczan w powstającym Parku Zielonej Energii. 

Instalacja będzie demonstracją i testem możliwości wykorzystania wielkoformatowych paneli słonecznych (w procesie przemysłowego podgrzewania wody użytkowej). W kolejnych latach ta technologia ma szansę stać się standardem służącym mieszkańcom miasta Gliwice na dużą skalę.   

Dziś głównym zadaniem małej farmy solarnej, uruchomionej przez PEC-Gliwice Sp. z o.o., jest podgrzewanie wody użytkowej na potrzeby socjalne pracowników zakładu. Instalację o łącznej powierzchni czynnej 60 m2 tworzą cztery termiczne panele słoneczne o powierzchni 15,5 m2 każdy. Są zdolne jednorazowo zapewnić ciepło do ogrzania nawet sześciu tysięcy litrów wody i w sprzyjających warunkach słonecznych wyprodukować do 0,2 MWh ciepła dziennie.  

Z przyjemnością wykonujemy kolejny krok w kierunku zwiększenia wykorzystania źródeł energii odnawialnej i ciepła odpadowego w naszym otoczeniu. Demonstrator paneli słonecznych, obok systemu odzysku ciepła odpadowego z kompresorów, jest drugą instalacją ciepłowni, która pozwoli na ograniczenie emisji CO2 – wskazuje Krzysztof Szaliński, prezes PEC-Gliwice Sp. z o.o. Same kolektory solarne mają potencjał, by ograniczyć ją o 10 ton rocznie. Łącznie instalacje mogą wyeliminować ze środowiska nawet 400 ton CO2 w skali roku. Zaabsorbowanie takiej ilości wymagałoby zasadzenia nawet 57 tysięcy drzew.  

Niedługo taka przyjazna środowisku infrastruktura, wykorzystująca doświadczenia z demonstracji małej termicznej farmy solarnej PEC, znajdzie swoje zastosowanie w Parku Zielonej Energii. Jego budowę zaplanowano na najbliższe lata, a w ramach tej inwestycji, już w 2023 roku zacznie powstawać instalacja termicznych solarów o mocy do 13,5 MWt. Będzie to najmocniejsza przemysłowa słoneczna instalacja tego typu, spośród wykorzystywanych przez polskie obiekty ciepłownicze. Przyczyni się do produkcji czystego ciepła, które będzie można przechowywać i wykorzystać w momencie największego zapotrzebowania mieszkańców.  

 

Trwa rozruch pierwszej części nowoczesnej instalacji odazotowania spalin metodą selektywnej redukcji niekatalitycznej (SNCR) na kotle numer 2. Jest to pierwszy z czterech etapów jaki ma doprowadzić do spełnienia rygorystycznych europejskich norm czystości spalin wylotowych dla całej kotłowni rusztowej, jakie zaczną obowiązywać nasze przedsiębiorstwo  od 1.01.2023  roku.
Po zakończeniu budowy w grudniu 2021 roku powstanie kompletna nowoczesna instalacja oczyszczania spalin, dzięki której do atmosfery trafi o połowę mniej zanieczyszczeń mieszaniny gazowej NO i NO2 potocznie zwanych NOx-ami. 


Ostatnie ustawienia układów pomiarowych przed właściwym rozruchem


Wnętrze szafy dystrybucji mediów

Od dnia 30.10.2020 po rocznych pracach służących zbudowaniu algorytmu opartego na sieciach neuronowych, prowadzonych kolejnych iteracjach systemu  i licznych zmian założeń dziś o godzinie 7.00 uruchomiono nadrzędny samouczący się system sztucznej inteligencji zarządzający  produkcją  ciepła dla Miasta Gliwice. Główne  cechy uruchomionego systemu opartego na wielowarstwowych jednokierunkowych sieciach  neuronowych to: 2 warstwy ukryte,21 zmiennych wejściowych Sigmoidalna, bipolarna funkcja aktywacji neuronów, Kalibracja (uczenie) sieci algorytmem propagacji wstecznej z określonym współczynnikiem uczenia, możliwość samouczenia algorytmu.

Algorytm miał szansę zafunkcjonować dzięki współpracy z Panem Profesorem Politechniki Śląskiej Andrzejem Szlękiem, który wraz ze swoim zespołem podjął trud zbudowania podstawowych założeń i kodów źródłowych systemu, jaki z dumą uruchamiamy.

System obserwując kluczowe  zmienne decyduje o koniecznej mocy, jaką należy zapewnić dla naszych odbiorców. Zmienne jakie uwzględnia algorytm do poprawnej pracy:

• Aktualne warunki pogodowe:

o Temperatura

o Temperatura w słońcu

o Prędkość wiatru

o Opady atmosferyczne (wilgotność)

• Prognoza pogody:

o Prognoza temperatury

o Prognozowane zachmurzenie

o Prognozowana prędkość wiatru

o Prognozowane opady atmosferyczne (wilgotność).

Fragment sieci neuronowej dla modelu prognostycznej mocy sterującej pokazujący wpływ zależnościowy pojedynczej danej wejściowej na wynik końcowy.

Po co to wszystko?

Główne cele to ograniczenie strat przesyłowych w rurociągach dystrybucji ciepła, zwiększenie efektywności cieplnej PEC Gliwice. Finalnie układ jaki wdrożyliśmy ograniczy  w konsekwencji emisję CO2 do atmosfery, co ma wpływ na cenę ciepła dla mieszkańców Gliwic.

To kolejny planowy krok, który jest częścią realizowanego planu transformacji cyfrowej naszego przedsiębiorstwa wspierającego w utrzymaniu na wysokim poziomie zrównoważny rozwój miasta Gliwice.    

Dyspozytor podczas pracy na systemie.

Zakończono trwający 4 lata proces dostosowania trzech kotłów pyłowych do najwyższych standardów  norm czystości spalin emitowanych do atmosfery, jakie zaczną obowiązywać zgodnie z konkluzjami BAT komisji Unii Europejskiej. Proces inwestycyjny składał się z budowy zaawansowanej technicznie  II linii odsiarczania spalin w technologii SDA (Spray Drying Absorption) wspólnej dla trzech kotłów oraz trzech linii odazotowania spalin w technologii SNCR (Selective Non-catalytic Reduction) dedykowanej dla każdego kotła indywidualnie. Dzięki tym inwestycjom poziom czystości spalin emitowanych na gliwickie niebo osiągnął najwyższe standardy, jakie są uznane za konieczne do spełnienia, a określone przez Komisję Europejską i krajowe normy ochrony środowiska.
Teraz pora na drugą kotłownię, prace już trwają......  

Zrzut ekranu z ciągłego  monitoringu spalin zainstalowanego na kominie H=100m po załączeniu systemów oczyszczania spalin. 

Zrzut ekranu z ciągłego  monitoringu spalin

 

Pierwszy etap Modernizacji gospodarki wodno - ściekowej  w zakresie stacji  uzdatniania wody zakończony.

Z końcem czerwca br. uruchomiono z powodzeniem zmodernizowaną stację uzdatniania wody. Celem modernizacji było radykalne  ograniczenie zużycia wody oraz soli pastylkowej  w procesie regeneracji wymienników jonitowych. Eksploatowane 3 wymienniki jonitowe zastąpiono jednym mniejszym z wykorzystaniem procesu membranowego w układzie odwróconej osmozy. Dla zabezpieczenia membran cienkowarstwowych przed powstawaniem krystalizacji soli w instalacjach odsalania na bazie odwróconej osmozy zastosowano antyskalant. Środek zapobiega osadzaniu się kamienia na siatkach dystansowych membran. Finalnie modernizacja stacji radykalnie ograniczy zużycie tak ważnego zasobu naturalnego jakim jest woda o 1 500 m3 w skali roku oraz zmniejszy roczne zapotrzebowanie na sól pastylkową przedsiębiorstwa o 98%. 

 

 

Po testach i końcowych odbiorach technicznych przejęto w eksploatację  od wykonawcy nowoczesną sprężarkownię pracującą na potrzeby przygotowania sprężonego powietrza dla instalacji technologicznych układu oczyszczania spalin wylotowych i potrzeb własnych naszego przedsiębiorstwa. Sprężarki zostały wyposażone w nadrzędny system nadzoru utrzymania ruchu oraz instalację odzysku ciepła odpadowego, jakie generują podczas pracy kompresory. Ciepło odpadowe zostanie wykorzystane dla potrzeb technologicznych przedsiębiorstwa, ograniczając  emisje CO2 do produkcji tej samej ilości ciepła, które pozyskuje się podczas pracy agregatów sprężarkowych. Maksymalna moc cieplna jaką można odzyskać z pracujących sprężarek to 0,85 MWt.   

Sprężarkownia
Widok na kolektor pomp odzysku

  

Sprężarkownia
Na pierwszym planie osuszacz adsorbcyjny

Sprężarkownia
Na pierwszym planie układ rurociągu wylotowego
 kolektor gorący

 

Sprężarkownia
Główna szafa sterująca i panel synoptyczny

Sprężarkownia
W głębi odolejacz i miejsce na rączki do
zaworów kulowych

 

Sprężarkownia
Perspektywa rzędu sprężarek, w głębi układ
kolektora odzysku

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice