Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-611,731
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
611,731 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Opłaty za ciepło

Symbol Grupy odbiorców Opis (charakterystyka) grupy odbiorców
Odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła – Ciepłownia Gliwice - eksploatowanym przez przedsiębiorstwo energetyczne
I.1/1 poprzez miejską sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez przedsiębiorstwo energetyczne
I.1/2 poprzez eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne: miejską sieć ciepłowniczą i węzły cieplne
I.1/3 poprzez eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne: miejską sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne
I.1/3A poprzez eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne: miejską sieć ciepłowniczą i grupowy węzeł cieplny. Pomieszczenie grupowego węzła cieplnego przy ul. Góry Chełmskiej 48 udostępniane jest odpłatnie PEC-Gliwice Sp. z o.o.
I.1/3B poprzez eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne: miejską sieć ciepłowniczą i grupowy węzeł cieplny. Pomieszczenie grupowego węzła cieplnego przy ul. Łużyckiej 2 jest udostepnione odpłatnie PEC - Gliwice Sp. z o.o.
I.1/4 poprzez eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne: miejską sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze
I.1/4A poprzez eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne: miejską sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnetrzne instalacje odbiorcze. Pomieszczenie grupowego węzła cieplnego przy ul. Cyraneczki 1 udostępniane jest odpłatnie PEC – Gliwice Sp. z o.o.
I.1/4B poprzez eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne: miejską sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnetrzne instalacje odbiorcze. Pomieszczenie grupowego węzła cieplnego przy ul. Góry Chełmskiej 48 udostępniane jest odpłatnie PEC –Gliwice Sp. z o.o.
I.1/4D poprzez eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne: miejską sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzne instalacje odbiorcze. Pomieszczenie grupowego węzła cieplnego przy ul. Tylna 41 jest udostępniane odpłatnie PEC-Gliwice Sp. z o.o.
I.1/4E poprzez eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne: miejską sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnetrzne instalacje odbiorcze. Pomieszczenie grupowego węzła cieplnego przy ul. Michała 19 jest udostepniane odpłatnie PEC -Gliwice Sp. z o.o.
II

Odbiorcy, którym dostarczane jest bezpośrednio ciepło wytworzone w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym, eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne, zlokalizowanych w Gliwicach przy:

ul. Tarnogórska 231

III Odbiorcy, którym dostarczane jest bezpośrednio ciepło wytworzone w źródłe ciepła – Kotłownia Wilcze Gardło – eksploatowanym przez przedsiębiorstwo energetyczne, opalanym olejem opałowym
 

Rodzaje cen i stawek opłat

Cena za zamówioną moc cieplną

Rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną

Cena ciepła

Cena nośnika ciepła

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/MW

zł/MW/m-c

zł/GJ

zł/m3

zł/MW

zł/MW/m-c

zł/GJ

Grupy Taryfowe

I.1/1

201 789,03

16 815,75

77,48

26,51

44 763,35

3 730,28

15,92

I.1/2

69 099,34

5 758,28

22,72

I.1/3

53 374,61

4 447,88

15,05

I.1/4

68 234,90

5 686,24

18,09

 

I.1/3A

 

201 789,03

 

16 815,75

77,48

26,51

55 088,52

4 590,71

15,39

I.1/3B

54 520,32

4 543,36

15,34

I.1/4A

69 829,92

5 819,16

18,57

I.1/4B

68 995,20

5 749,60

18,31

I.1/4D

68 991,72

5 749,31 18,24
I.1/4E 71 253,48 5 937,79 18,86

 

Grupa taryfowa

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
Zł/MW

Stawka opłaty za ciepło
Zł/GJ

II

17 103,00

85,56

III

16 219,19

192,67

Do w/w opłat będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

Średnica przyłącza
[mm]

Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej [zł/m]
(ceny nie zawierają podatku VAT)

40

250,19

50

266,52

65

292,99

80

294,93

100

310,98

125 283,45

Dla źródła Ciepłownia Gliwice:

1. Cena ciepła z rekompensatą 71,42 zł/GJ

2. Cena za zamówioną moc cieplną z rekompensatą 186 004,95 zł/MW/rok

3. Cena nośnika ciepła z rekompensatą 24,44 zł/m3 (t)

Dla źródła kotłownia Wilcze Gardło:

1. Cena ciepła z rekompensatą 119,76 zł/GJ

2. Cena za zamówioną moc cieplną z rekompensatą 120 977,73 zł/MW/rok

 

Wykaz opłat dodatkowych za czynności związane z naruszeniem warunków umowy sprzedaży ciepła, wstrzymaniem i wznowieniem dostarczania ciepła oraz innych usług wykonywanych na zlecenie Odbiorców ciepła, obowiązujący od dnia 16.03.2022 r. (Uchwała Zarządu PEC – Gliwice Sp. z o.o. Nr 42/IX/22 z dnia 09.02.2022r.) 

 

Identyfikator usługi + zlecenie

Rodzaj opłaty

Zakres realizacji zadania

Opłata bez podatku VAT ( w zł )

1

zlecenie 1

Opłata za zerwanie lub naruszenie plomby założonej przez Dostawcę na jakimkolwiek urządzeniu odbiorczym, regulatorze lub jakiejkolwiek części układu pomiarowo - rozliczeniowego i nie zgłoszenie tego faktu przez Odbiorcę.

Jedno urządzenie, jeden układ pomiarowo - rozliczeniowy.

301,00

plus koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

2

 zlecenie 2 

Opłata jw. lecz w przypadku, gdy Odbiorca zgłosił zerwanie plomby Dostawcy ciepła.

Jedno urządzenie, jeden układ pomiarowo - rozliczeniowy.

144,00

plus koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

3

zlecenie 3

Opłata za zerwanie lub uszkodzenie cech (plomb) legalizacyjnych założonych przez Główny Urząd Miar.

Jedno urządzenie, jeden układ pomiarowo - rozliczeniowy.

Koszt ponownej legalizacji + opłata jak w pkt 1.

4

zlecenie 4

Dodatkowe wznowienie dostarczania ciepła na wniosek Odbiorcy (pierwsze w danym roku obrotowym zlecenie uruchomienia dostawy ciepła do Odbiorcy jest bezpłatne).

Z jednego: przyłącza, węzła cieplnego, źródła lokalnego.

155,00

plus koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

5

zlecenie 5.1
zlecenie 5.2

Za wznowienie dostawy ciepła po wstrzymaniu dostaw, jeżeli przyczyną wstrzymania były:

5.1 Przeprowadzona kontrola, w trakcie której stwierdzono, że:

  1. instalacja znajdująca się u Odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska;
  2. nastąpił nielegalny pobór ciepła.

5.2 Zwłoka w zapłacie należności za pobrane ciepło.

Z jednego: przyłącza, węzła cieplnego, źródła lokalnego.

155,00

plus koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

Do lokalu

62,00

6

zlecenie 6.1

zlecenie 6.2

zlecenie 6.3

Sprawdzenie poprawności wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego. Usługa wykonywana na pisemne żądanie Odbiorcy.

6.1 Kontrola układu pomiarowo - rozliczeniowego u Odbiorcy w miejscu jego zainstalowania, bez konieczności demontażu tego układu.

Kontrola poprawności zamontowania czujników temperatury, przetwornika przepływu, prowadzenia okablowania sygnałowego licznika ciepła.

93,00

plus koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

 

6.2 Kontrola poprawności funkcjonowania przelicznika ciepła.

Uruchomienie trybu serwisowego przelicznika licznika ciepła wraz z przekazaniem odbiorcy raportu pracy układu pomiarowo – rozliczeniowego.

279,00

plus koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

6.3 Kontrola układu pomiarowo - rozliczeniowego na stanowisku kontrolnym w niezależnym laboratorium.

Usługa wymaga demontażu układu pomiarowo – rozliczeniowego i montażu układu zastępczego.

Odbiorca otrzymuje opinię niezależnego laboratorium.

W przypadku uzasadnionej reklamacji zleceniodawca usługi jest zwolniony z poniesionych kosztów kontroli.

W innym przypadku całkowite koszty kontroli ponosi zleceniodawca usługi zgodnie z cennikiem pkt 6.

Sprawdzeniu podlega kompletny układ pomiarowo - rozliczeniowy:

  • czujniki temperatury,
  • przepływomierz ultradźwiękowy, - przelicznik.

 

Wg faktycznie poniesionych kosztów za usługę niezależnego laboratorium
plus koszty montażu i demontażu układu pomiarowo –rozliczeniowego wg pkt 7 plus koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

7

zlecenie 7.1

zlecenie 7.2

zlecenie 7.3

zlecenie 7.4

zlecenie 7.5

zlecenie 7.6

zlecenie 7.7

 

Usługa montażu układów pomiarowo - rozliczeniowych lub ich części; usługa prowadzona na życzenie Odbiorcy jako zabudowa licznika ciepła, nie będącego własnością Dostawcy ciepła, (w przypadkach konieczności zabudowy licznika ciepła lub jego części składowych po zniszczeniu, zleceniu demontażu czy montażu podczas rozpatrywania reklamacji licznika ciepła będącego własnością Dostawcy ciepła).

7.1 Pierwszy montaż kompletnego ciepłomierza zaopatrzonego w przetwornik przepływu dla średnic nominalnych do DN 40.

558

plus koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

a) Pierwszy montaż i podłączenie czujników temperatury do przelicznika.
W przypadku montażu różnych elementów licznika podczas jednej wizyty koszt dojazdu liczony jednokrotnie.

186,00

plus koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

b) Pierwszy montaż i podłączenie przetwornika przepływu/wodomierza UZ, WZW lub innego do przelicznika.
W przypadku montażu różnych elementów licznika podczas jednej wizyty koszt dojazdu liczony jednokrotnie.

186,00

plus koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

c) Pierwszy montaż i podłączenie przelicznika ciepłomierza do czujników temperatury i przetwornika przepływu.

W przypadku montażu różnych elementów licznika podczas jednej wizyty koszt dojazdu liczony jednokrotnie.

186,00

plus koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

7.2 Pierwszy montaż kompletnego ciepłomierza zaopatrzonego w przetwornik przepływu o średnicy nominalnej większej od DN 40 i mniejszej od DN 80.

651,00

plus koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

a) Pierwszy montaż i podłączenie czujników temperatury do przelicznika.

W przypadku montażu różnych elementów licznika podczas jednej wizyty koszt dojazdu liczony jednokrotnie.

186,00

plus koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

b) Pierwszy montaż i podłączenie przetwornika przepływu/wodomierza UZ, WZW lub innego do przelicznika.

W przypadku montażu różnych elementów licznika podczas jednej wizyty koszt dojazdu liczony jednokrotnie.

279,00

plus koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

c) Pierwszy montaż i podłączenie przelicznika ciepłomierza do czujników temperatury i przetwornika przepływu.
W przypadku montażu różnych elementów licznika podczas jednej wizyty koszt dojazdu liczony jednokrotnie.

186,00

plus koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

7.3 Usługa podłączenia okablowania wodomierza do układu pomiarowego będącego własnością Dostawcy ciepła.

186,00

plus koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

7.4 Usługa demontażu ciepłomierza lub pojedynczego elementu jak w punktach 7.1 lub dla poszczególnych elementów z osobna.

186,00

plus koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

7.5 Usługa demontażu ciepłomierza lub pojedynczego elementu jak w punktach 7.2 lub dla poszczególnych elementów z osobna.

232,00

plus koszt    dojazdu     zgodnie z pkt 8.

7.6 Ponowny montaż kompletnego ciepłomierza zaopatrzonego w przetwornik przepływu dla        średnic nominalnych do DN 40, lub pojedynczego elementu licznika jak w punktach: 7.1, a, b, c.
*W przypadku gdy ponowny montaż układu pomiarowego będzie wymagał wykonania prac porównywalnych z pierwszym montażem obowiązywać będzie cena z punktu 7.1.

50% z 7.1,a,b,c

plus koszt    dojazdu     zgodnie z pkt 8.

7.7 Ponowny montaż kompletnego ciepłomierza zaopatrzonego w przetwornik przepływu dla

średnicy nominalnej większej od DN 40 i mniejszej od DN 80, lub pojedynczego elementu licznika jak w punktach: 7.2, a, b, c.

*W przypadku gdy ponowny montaż układu pomiarowego będzie wymagał wykonania prac porównywalnych z pierwszym montażem obowiązywać będzie cena z punktu 7.2.

50% z 7.2,a,b,c

plus koszt dojazdu  zgodnie z pkt 8.

8

 

Koszt dojazdu służb technicznych Dostawcy ciepła do Odbiorcy podczas realizacji zleceń.

8.1 Dojazd w promieniu do 8 km.

60,00

8.2 Dojazd w promieniu powyżej 8 km.

114,00

9

zlecenie 9.1

zlecenie 9.2

zlecenie 9.3

zlecenie 9.4

Usługi eksploatacyjne w węźle cieplnym należącym do Odbiorcy i wykonywane na jego zlecenie.

9.1 Zmiana krzywej grzania regulatora węzła cieplnego.

Na zlecenie Odbiorcy przeprogramowanie regulatora
o żądaną wielkość liczbową.

93,00

plus koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

9.2 Zmiana krzywej grzania regulatora węzła cieplnego stanowiącego własność Dostawcy ciepła (pierwsze zlecenie w danym roku obrotowym jest bezpłatne),kolejne zgodnie z 9.1.

9.3 Przeglądy eksploatacyjne aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki (AKPiA).

Wykonanie przeglądu węzła cieplnego zaopatrzonego w jeden regulator:
Sprawdzenie jakość pracy automatyki, układu pomiarowo - rozliczeniowego, aparatury kontrolno - pomiarowej. Ocena stanu technicznego AKPiA węzła cieplnego. Przedstawienie raportu pokontrolnego zleceniodawcy.

Gdy obiekt posiada więcej niż jeden regulator pogodowy cena przeglądu za każdy następny regulator stanowić będzie 50% ceny przeglądu pierwszego regulatora.

651,00

plus koszt dojazdu zgodnie z pkt.8.

9.4 Usługa naprawy urządzeń węzła cieplnego pod względem AKPiA.

Cena wykonania usługi wg indywidualnej kalkulacji, w której zostanie zawarta kwota roboczogodzin faktycznie poświęconych na naprawę, zużytych materiałów koniecznych do naprawy plus kwota wynikającą z dojazdu do Odbiorcy wg pkt.8. Cała kwota zostanie przedstawiona jako kalkulacja indywidualna po przeprowadzeniu stosownej wizji na obiekcie.

10

 

zlecenie 10.1

zlecenie 10.2

zlecenie 10.3

zlecenie 10.4

 

Uruchomienie zdalnego odczytu liczników ciepła nie będących własnością PEC-Gliwice Sp. z o.o. Przyjęcie licznika ciepła Odbiorcy do rozliczeń musi być poprzedzone wydaniem warunków technicznych zabudowy, o które Odbiorca winien wystąpić do Dostawcy ciepła przed zabudową podlicznika.

10.1 Określenie warunków i możliwości przeprowadzenia usługi zrealizowania zdalnego odczytu.

Dojazd do Odbiorcy, wizja lokalna na miejscu zabudowanego układu rozliczeniowego. Przekazanie raportu kontrolnego Odbiorcy ciepła.

144,00

plus koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

10.2 Doposażenie Odbiorcy w moduł radiowy.

Zabudowa modułu w integratorze licznika ciepła.

262,00

plus koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

10.3 Doposażenie Odbiorcy w samodzielny koncentrator danych.

W przypadku montażu koncentratora i modułu radiowego podczas jednej wizyty koszty dojazdu liczone jednokrotnie.

Montaż i konfiguracja koncentratora, ustanowienie zdalnego połączenia z serwerem telemetrycznym.

 

725,00

plus koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

10.4 Programowanie punktu odczytowego.

Wprowadzenie punktu pomiarowego do baz danych Dostawcy ciepła oraz systemu billingowego.

144,00

11

zlecenie 11

Interwencje wynikające ze zniszczenia, uszkodzenia układów rozliczeniowych lub ich części będących własnością Dostawcy ciepła i ujawnione w wyniku kontroli czy podczas prowadzonych prac remontowych przez Odbiorcę ciepła.

Odbiorca ciepła pokrywa poszczególne opłaty z listy usług dodatkowych wg pkt.7 oraz koszty które przedstawi dostawca ciepła:

  • koszty zakupu całego układu pomiarowego lub jego części, które uległy uszkodzeniu (wg faktur zakupu),
  • koszty naprawy naprawy układu pomiarowego lub jego części ( wg.przepracowanych roboczogodzin).
12

 

zlecenie 12.1

zlecenie 12.2

Odbiory techniczne układów pomiarowo - rozliczeniowych nie będących własnością PEC-Gliwice Sp. z o.o.

12.1 Odbiór instalacji licznika ciepła nie będącego własnością PEC-Gliwice Sp. z o.o.

Usługa odbioru w miejscu montażu licznika ciepła, kontrola właściwego podłączenia i montażu, plombowanie układu rozliczeniowego przekazanie protokołu odbioru dopuszczającego do rozliczeń.

93,00

plus koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

12.2 W przypadku nie odebrania układu rozliczeniowego przez służby PEC-Gliwice Sp. z o.o. spowodowanego nie spełnieniem przez Odbiorcę ciepła wydanych warunków technicznych czy wewnętrznych ustaleń pomiędzy stronami.

Każdy kolejny odbiór techniczny będzie się wiązał z ponownym obciążeniem Odbiorcy ciepła kosztami dojazdu do miejsca zabudowy licznika ciepła.

koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

13 zlecenie 13

a) Spuszczanie wody z instalacji u Odbiorcy

b) Napełnienie instalacji wodą i odpowietrzenie + koszt wody wg wskazań wodomierza

186,00/jedna godzina czasu pracy brygady dwuosobowej plus koszt nadzoru jak w zleceniu
nr 13; 124,00/jedna osobo roboczogodzina nadzoru PEC-Gliwice Sp. o.o.

plus koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

 Do w/w opłat będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2022| PEC Gliwice