Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-0
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
0 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Sprzedaż

 

             
             
             

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach,
ul. Królewskiej Tamy 135,
tel. 32/335-01-05, office@pec.gliwice.pl

OGŁASZA

 przetarg ustny nieograniczony odbywający się w drodze licytacji

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  położonej
przy ul. Bereniki 25 w Gliwicach

   Do sprzedaży przeznaczona jest nieruchomość gruntowa położona w Gliwicach przy ul. Bereniki 25 , obręb Kopernik, działka nr 132    o powierzchni 765 m2, objęta księgą wieczystą KW nr GL1G/00043087/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział VIII Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem technicznym Stacji Wymienników Ciepła o powierzchni  użytkowej    613,23 m2.

Cena wywoławcza  do przetargu wynosi 683 000,00 zł

Cena ustalona w przetargu (po licytacji) będzie ceną sprzedaży (brutto)

Postąpienie przy licytacji w/w nieruchomości wynosi   7.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2024 r. o godz. 12:00 w siedzibie firmy, pok. nr 113.

Oglądanie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w dniach 24-25.04.2024r. oraz 15-16.05.2024  w godz.  od 11:00 – 12:00

Opis nieruchomości wraz z materiałem zdjęciowym znajduje się na stronie internetowej www.pec.gliwice.pl .

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie wpłaty wadium w wysokości 68 300,00  zł na konto Bank Polska Kasa Opieki SA nr konta 96 1240 3464 1111 0011 1108 5137 do dnia 22 maja 2024r. (data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sprzedającego)

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości uczestnika przetargu, pisemnej informacji o numerze konta bankowego na które należy dokonać zwrotu wadium, aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego wyciągu z KRS (przez osoby prowadzące działalność gospodarczą), ponad to przedstawiciele osób prawnych obowiązani są dodatkowo do przedłożenia umocowania do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz tych osób.

Z wygrywającym przetarg zostanie zawarta umowa notarialna w terminie do 14 dni od dnia przetargu, po uiszczeniu wylicytowanej kwoty na rachunku bankowym.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom-zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu na konto wskazane przez wpłacającego.

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Sposób przeprowadzenia licytacji określa Regulamin przetargu dostępny wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej www.pec.gliwice.pl

Informacje o przedmiocie przetargu  można uzyskać również pod nr telefonu 32/335-01-25,26 lub 32/335-01-04

Ogłoszenie o sprzedaży

Regulamin przeprowadzania przetargu

Wyciąg z operatu szacunkowego

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice