Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-352,912
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
352,912 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Zakończono realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską

01.12.2014

W dniu 15.10.2011 r. zakończono realizację projektu pn. „PEC - Gliwice - Modernizacja kotła WR-25 nr 2 w celu poprawy jego sprawności energetycznej i wzrostu sprawności produkcji ciepła".

Zadanie było dofinansowane ze środków unijnych zgodnie z umową nr UDA-RPSL.05.03.00-00-139/10-02 z dnia 29 grudnia 2010 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej- Gliwice Sp. z o.o. a Województwem Śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet V „Środowisko", Działanie 5.3 „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii", nr projektu 889.

Wartość projektu – 6 998 000,00 zł.

Wartość dofinansowania - 1 978 200,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Energetycznych „ECOMEX”  Sp. z o.o. Podstawą zawarcia kontraktu było udzielenie Zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – w oparciu o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną przez PRUE „ECOMEX” Sp. z o.o. ofertę. Modernizacja kotła WR-25 nr 2 polegała na montażu (w miejsce przestarzałego) nowego kotła wraz z urządzeniami pomocniczymi opartego w szczególności na:

 • technologii ścian szczelnych,
 • pęczku konwekcyjnym II ciągu,
 • ruszcie ze zmienną prędkością posuwu z centralnie smarowanymi wałami,
 • lejach żużlowych,
 • sklepieniu zapłonowym zbudowanym w całości z ceramicznych kształtek,
 • izolacji i blachach osłonowych,
 • wentylatorach podmuchu ze zmienną prędkością obrotową
 • wentylatorach powietrza wtórnego ze zmienną prędkością obrotową
 • wentylatorze wyciągu ze zmienną prędkością obrotową ze sprzęgłem typu omega,
 • wybazaltowanych odżużlaczach ze zmienną prędkością obrotową
 • instalacji zdmuchiwania pneumatycznego zanieczyszczeń z pęczków konwekcyjnych
 • instalacji likwidowania szkodliwych przedmuchów powietrza wg zgłoszenia patentowego nr 383941
 • instalacji odpylania spalin z odpylaczem przelotowym i baterią cyklonów
 • kompletnej instalacji akpia i elektrycznej

Z dniem 15.10.2011 r. kocioł przekazano do eksploatacji. Kocioł osiągnął wymagane parametry pracy tj.: wydajność znamionową 29 MW, sprawność powyżej 84% i skuteczność odpylania spalin poniżej 400 mg/Nm3 dla  spalin  suchych  w  warunkach  normalnych  przy  zawartości  Ow  gazach  odlotowych  6%.

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajduję się na stronie www.rpo.slaskie.pl