Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,261
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,261 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O STRUKTURZE PALIW PIERWOTNYCH ORAZ DANE EMISYJNE ZA ROK OBROTOWY 2019/2020

10.08.2020

W związku z obowiązkiem informowania Odbiorców ciepła, niniejszym PEC - Gliwice Sp. z o. o. podaje informacje o strukturze paliw pierwotnych zużytych do wytworzenia ciepła w roku obrotowym 2019/2020, wpływie wytworzenia tego ciepła na środowisko, w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i radioaktywnych odpadów.

  GJ %
węgiel kamienny 2 014 470,8 99,96
gaz ziemny 247,4 0,01
olej opałowy lekki 632,54

0,03

  2 015 350,74 100,00

Dane emisyjne dla całego Przedsiębiorstwa (Ciepłownia + kotłownie lokalne) za rok obrotowy 2019/2020

Emisja SO2 1 005,024 [Mg]
Emisja NOx 280,456 [Mg]
Emisja CO2 203 465,86 [Mg]
Emisja pyłu 12,706 [Mg]
Odpady radioaktywne nie występują

 W roku obrotowym 2019/2020 spalono 103 717,14 Mg węgla kamiennego o średnioważonych parametrach jakościowych: Qr = 22 501 kJ/kg, Ar = 24,30%, Sr= 0,80%, Cr = 57,47%.