Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,193
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,193 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Instalacja Odsiarczania Spalin

01.02.2014

W roku 2011 rozpoczęto budowę instalacji odsiarczania spalin w kotłowni WR-25. Instalacja ta swoim zasięgiem obejmie dwie zmodernizowane jednostki tj. kotły WR-25 nr 1 i 2.

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wartość projektu 17 968 000,00 PLN. Środki WFŚiGW (w formie pożyczki)– 7 500 000,00 PLN

W latach 2007/2008 wybudowano I etap instalacji odsiarczania spalin dla kotłów WR. Instalacja ta swoim zasięgiem objęła dwie zmodernizowane jednostki tj. kotły WR-25 nr 3 i 4. W tym samym okresie wybudowano instalację odsiarczania spalin dla kotłów WP-70. Instalacja ta swoim zasięgiem objęła wszystkie kotły WP, jednak wielkością dostosowana jest do pracy na jednym kotle WP.

Metoda działania IOS jest metodą półsuchą opartą na mleku wapiennym sporządzonym z wapna hydratyzowanego rozpylanego przy pomocy wysokoobrotowej głowicy rozpyłowej. Istota metody polega na absorpcji kwaśnych zanieczyszczeń gazowych (SO2, SO3 , HCl) zawartych w spalinach przez zawiesinę mleka wapiennego w suszarce rozpyłowej (absorberze). Produkt oczyszczania w postaci suchego proszku jest unoszony strumieniem spalin i odbierany w odpylaczu końcowym.

Instalacje Odsiarczania Spalin pracują w sposób automatyczny, w oparciu o mikroprocesorowe sterowniki programowalne, bez konieczności technologicznej ingerencji obsługi w nastawy urządzeń, zapewniając optymalne, pod względem technologicznym i ekonomicznym prowadzenia procesu.