Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,193
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,193 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Pozytywny wynik kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska...

07.04.2017

W dniach od 08.02 – 21.02.2017 roku została przeprowadzona planowana kontrola o charakterze problemowym przez Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w Dziale Ochrony Środowiska i Laboratorium. Celem kontroli był :

 • rodzaj działalności:
  • instalacja spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej  > 50 MW
  • par.2 ust.1 pkt3) Elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, o mocy cieplnej nie mniejszej niż 300 MW rozumianej jako ilość energii wprowadzanej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu
 • instalacje energetycznego spalania, instalacje pomocnicze
 • stan zatrudnienia
 • ochrona powietrza – stan formalno-prawny
 • źródła emisji do powietrza
 • zastosowane metody ograniczania emisji zanieczyszczeń, w tym:
  • instalacje odsiarczania spalin
  • indywidualne urządzenia odpylające
  • odpylanie zbiorników magazynowych
  • środki przeciwdziałania emisji niezorganizowanej
 • roczne wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza
 • standardy emisyjne
 • pomiary emisji, w tym:
  • pomiary ciągłe
  • procedury kontrolne ciągłego monitoringu spalin AMS
  • pomiary rtęci
  • pomiary instalacji pomocniczej
 • opłaty za korzystanie ze środowiska
 • raport KOBIZE
 • ocena prawidłowości rozliczania emisji w ramach Przejściowego Planu Krajowego
 • decyzje administracyjne
  • zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych
  • pozwolenie zintegrowane

Kontrola przeprowadzona przez WIOŚ Katowice dotycząca przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, w zakresie ww. punktów nie stwierdziła naruszeń oraz wyniki kontroli były bez uwag.