Budowa III etapu odsiarczania spalin i I etapu budowy instalacji odazotowania spalin metodą selektywnej redukcji niekatalitycznej dla kotłowni WR-25

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
Ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone na podstwie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2014r (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 5.548.000 euro.

Wszystkie materiały do pobrania oraz ogłoszenie znajdują się na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice