Budowa instalacji odazotowania spalin kotła WP-70 nr 1 i 3 w technologii selektywnej redukcji niekatalitycznej.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

Materiały przetargowe  do odbioru, osobiście w siedzibie zamawiającego w godz. od 7.00 do 15.00 pokój 111 tel. 32 335-0-104, faks 32-335-01-07, za zaliczeniem  pocztowym- koszt specyfikacji:10,00 zł + VAT  lub bezpłatnie pocztą elektroniczną po uprzednim złożeniu zamówienia.

Materiały przetargowe można pobrać bezpłatnie ze strony www. pec.gliwice.pl

Przedmiot zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie w uzgodnieniu z zamawiającym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacji:

  • projekt techniczny wykonawczy  w wersji papierowej ( 3 egz.) oraz elektronicznej    (1 egz.),
  • projekt budowlany pozwalający uzyskać pozwolenie na budowę
  • dokumentację powykonawczą
  • dokumentację rozruchową, odbiorową, eksploatacyjną
  • opracowanie danych do zmiany pozwolenia zintegrowanego

2. Uzyskanie wymaganych przepisami prawa pozwoleń i zgłoszeń

3. Budowa wg projektu

4. Wykonanie odpowiednich zmian w instrukcji eksploatacji kotła WP-70 wg obowiązujących przepisów (Dz.U. z 2013 r. poz. 492) w wersji papierowej ( 3 egz.) oraz elektronicznej    (1 egz.), 

5. Dostarczenie odpowiednich DTR oraz certyfikatów i atestów zastosowanych urządzeń i materiałów

6. Szkolenie załogi

7. Uruchomienie

8. Ruch próbny 14 dniowy instalacji:

a) ze średniodobowym stężeniem NOx w spalinach poniżej 200 mg/Nm3 (w przeliczeniu na NO2 i O2 = 6 %) wg wskazań z ciągłego minitoringu spalin z komina

b) z ulotem amoniaku w spalinach kotłów WP-70 nr 1 i 3  poniżej 10 mg/Nm3, (w przeliczeniu O2 = 6 %) przed obrotowym podgrzewaczem powietrza.

9. Wykonanie

  • pomiaru równoległego przez uzgodnioną firmę zawartości związków amonowych w popiele lotnym kotłów WP-70 nr 1 i 3 dla wydajności 40MW, 60MW i 80 MW
  • wstępnych pomiarów wielkości emisji celem złożenia sprawozdania do organu ochrony środowiska i WIOŚ,
  • próby odbiorowe i rozruchowe, przeprowadzenie rozruchu i ruchu próbnego celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
  • utylizacji odpadów powstałych podczas realizacji zadania zgodnie z zapisem w punkcie 2.10.2.18 i przekazania złomu przedstawicielowi PEC Gliwice.

10. Wymagania w zakresie oddziaływania na środowisko urządzenia wchodzące w skład instalacji będą spełniać wymagania przepisów krajowych i UE w zakresie ochrony środowiska, jak również będą spełniać wymagania , zasady i standardy, jakie określa Najlepsza Dostępna Technika – BAT oraz wymagania wyspecyfikowane w niniejszej specyfikacji.

11. Celem  jest:

a) uzyskanie trwałej redukcji emisji tlenków azotu z kotłów WP-70 nr 1 i 3 poniżej 180 mg/Nm3 (w przeliczeniu na NO2 i O2 = 6 %) dla przedziału obciążenia kotłów od 40MW do 81 MW.

b) uzyskanie ulotu amoniaku w spalinach kotłów WP-70 nr 1 i 3  poniżej 10 mg/Nm3, (w przeliczeniu O2 = 6 %).

c) uzyskanie zawartości związków amonowych w popiele lotnym kotłów WP-70 nr 1 i 3 poniżej 100 mg/kg.

d) wprowadzenie automatyzacji pracy palenisk kotłów WP-70 nr 1 i 3 polegającej na automatycznej regulacji NOx, tlenu i tlenku węgla za kotłem oraz temperatury w obrębie wtrysku reagenta.

Oferty częściowe:     niedopuszcza się składania ofert częściowych

Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: Od 1 lipca 2017 r.  do 2 kwietnia 2019 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: spełnienie warunków określonych w materiałach przetargowych oraz uczestnictwo w wizji lokalnej w dniu 29 marca 2017 r. godz. 10:00 (zebranie w pokoju nr 12 ZC-1). UWAGA Dodatkowy termin wizji lokalnej w dniu 19.04.2017 r. o godz. 9:00

Wadium: 100.000,00 zł /sto tysięcy złotych 00/100/

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena  (netto) – 90 %

gwarancja - 10 %

Termin składania ofert: 19 kwietnia 2017 r. do godz. 9:30    28 kwietnia 2017r. godz. 11:30

Miejsce składania ofert: Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

Termin otwarcia ofert: 19 kwietnia 2017 r. o godz.  10:00  28 kwietnia 2017r. godz. 12:00

Miejsce otwarcia ofert: Budynek Dyrekcji – świetlica pok. 113

Termin związania ofertą19 maja 2017 r.   28.05.2017 r.

Umowy ramowe: nie dotyczy

Dynamiczny system zakupów: nie dotyczy

Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: nie dotyczy

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:

Waldemar Dąbrowski                  tel. (32) 335-0-108 (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska - Słuszniak   tel. (32) 335-0-104     (w zakresie formalnym).

Dokumenty do pobrania: pobranie dokumentów należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl