Budowa instalacji odazotowania spalin kotła WP-70 nr 2 w technologii selektywnej redukcji niekatalitycznej

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/15/2019
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały przetargowe można pobrać bezpłatnie ze strony www. pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje:1.Wykonanie w uzgodnieniu z Zamawiającym zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji tj. projekt techniczny wykonawczyw wersji papierowej ( 3 egz.) oraz elektronicznejpdf.(1 egz.). 2 Uzyskanie wymaganych przepisami prawa pozwoleń i zgłoszeń.3. Budowa wg projektu.4. Wykonanie odpowiednich zmian w instrukcji eksploatacji kotła WP-70 wg obowiązujących przepisów (Dz.U. z 2013 r. poz. 492) w wersji papierowej ( 3 egz.) oraz elektronicznej  pdf.  (1 egz.). 5. Dostarczenie odpowiednich DTR oraz certyfikatów i atestów zastosowanych urządzeń i materiałów. 6. Szkolenie załogi.7. Uruchomienie oraz przeprowadzenie optymalizacji pracy kotła.8. Pozytywne zaliczenie ruchu gwarancyjnego, 14 dniowego instalacji spełniając poniższe warunki:

a). średniodobowa emisja NOx w spalinach za kotłem WP-70 nr 2 : poniżej 180 mg/Nm3  (w przeliczeniu na NO2 oraz O2 = 6 % SS) wg wskazań z centralnego monitoringu spalin z  emitora H-100

b). średniodobowy  ulot amoniaku w spalinach za kotłem WP-70 nr 2:  poniżej 10 mg/Nm3  @ O2 = 6 % SS przed obrotowym podgrzewaczem powietrza.

c). średniodobowa  zawartość związków amonowych w popiele lotnym odprowadzanym  z elektrofiltra kotła WP-70 nr 2 poniżej: 100 mg/ kg. Wymagane jest wykonanie pomiaru  równoległego przez uzgodnioną firmę zawartości związków  amonowych w popiele lotnym dla   wydajności kotła 40 MW, 60 MW i 81 MW.                                                                                                                                                                             d). średniodobowe stężenie CO w spalinach poniżej 110 mg/Nm3 @ O2 = 6 % SS  wg  wskazań  z centralnego monitoringu spalin z komina.

9. Wielkość ulotu amoniaku mierzona przed obrotowym podgrzewaczem powietrza może  zostać zrealizowana uwiarygodnionym wcześniej pomiarem zabudowanym analizatorem  LDS 6 lub w przypadku braku takiej możliwości poprzez akredytowane laboratorium  w  zakresie tego pomiaru.

10. Wymagania:

Celem budowy instalacji SNCR  jest:

a) uzyskanie trwałej redukcji emisji tlenków azotu z kotła WP-70 nr 2 poniżej 180 mg/Nm3 (w przeliczeniu na NO2 i O2 = 6 %) dla przedziału obciążenia kotłów w zakresie 40 ÷ 81 MW.

b) uzyskanie ulotu amoniaku w spalinach kotłów WP-70 nr 2  poniżej 10 mg/Nm3, @ O2  6%  przed obrotowym podgrzewaczem powietrza.

c)  uzyskanie zawartości związków amonowych w popiele lotnym kotła WP-70 nr 2   poniżej 100 mg/kg.

d) dotrzymanie zawartości  tlenku węgla w spalinach wylotowych poniżej 110 mg/Nm3, @ O2 = 6 %  

e) wprowadzenie automatyzacji pracy paleniska kotła WP-70 nr 2 polegającej na     automatycznej regulacji: NOx, tlenu i tlenku węgla za kotłem, podciśnienia w komorze paleniskowej oraz pomiaru temperatury w obrębie wtrysku reagenta. Szczegółowy zakres prac do wykonania opisany został w części akpia.

f) wykonanie adaptacji szafy sterowniczej kotła i zabudowa paneli: kotła i przepustnic wg standardu jaki został wykonany na kotle WP-70 nr 1.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

16 kwietnia 2019 r. do godz. 9:30

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

16 kwietnia 2019 r. o godz.  10:00

Budynek Dyrekcji – świetlica pok. 113

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych / 00 gr.)

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

-rozpoczęcie prac na obiekcie -  od 1 lipca 2019 r.

-odbiór UDT wraz z próbą ciśnieniową – do 1 października 2019 r.

-zakończenie wszystkich prac wymagających postoju kotła - do 30 październik 2019 r.

-uruchomienie instalacji  SNCR i optymalizacja pracy - do 30 listopada 2019 r.

-przekazanie sprawozdania po optymalizacji – do 15 grudnia 2019 r.

-ruch gwarancyjny 14 dniowy instalacji SNCR – do 29 luty 2020 r.

-zakończenie wszystkich prac, przekazanie dokumentacji – do 16 marca 2020 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  (netto) – 90 %

koszty eksploatacji instalacji   -  10%

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Grzegorz Zawierucha tel. 32/335-0150                    (w zakresie merytorycznym);

Renata Uramowska-Słuszniak tel. 32/335-0-104     (w zakresie formalnym). 

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ w tym uczestnictwo w wizji lokalnej.    

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl