Budowa kompaktowych stacji wymienników ciepła zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice – 21 szt.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/20/2019
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne  bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę stacji wymienników ciepła dla budynków na terenie miasta Gliwice:

zakres 1

 • ul. Kokoszki 6Qco= 130 kW Qcwu = 100 kW
 • ul. Kokoszki 8Qco= 130 kW Qcwu = 100 kW
 • ul. Kokoszki 10Qco= 130 kW Qcwu = 100 kW
 • ul. Lipowa 11 Qco= 70 kW
 • ul. Lipowa 13Qco= 50 kW Qcwu = 30 kW
 • ul. Lipowa 15Qco= 50 kWQcwu = 25 kW

zakres 2

 • ul. Kozielska 34Qco= 25 kW Qcwu = 20 kW
 • ul. Kozielska 43Qco= 20 kW Qcwu = 20 kW
 • ul. Kozielska 68Qco= 70 kW Qcwu = 40 kW
 • ul. Kozielska 70Qco= 40 kW Qcwu = 30 kW
 • ul. Wróblewskiego 27Qco= 15 kW Qcwu = 15 kW
 • ul. Wróblewskiego 31Qco= 15 kW Qcwu = 15 kW
 • ul. Wróblewskiego 33 Qco= 15 kW

zakres 3

 • ul. Lipowa 49Qco= 25 kW
 • ul. Bronisławy 11Qco= 40 kW
 • ul. Powroźnicza 9Qco= 20 kW
 • ul. Kowalska 11Qco= 30 kW
 • ul. Jasnogórska 3Qco= 160 kW Qcwu = 65 kW
 • ul. Róży Luxemburg 34Qco= 20 kW Qcwu = 20 kW
 • ul. Wieniawskiego 16Qco= 30 kW Qcwu = 20 kW
 • ul Zygmuntowska – budynek wschodniQco= 115 kW Qcwu = 80 kW
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

11 kwietnia 2019 r. do godz. 9:30

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

11 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00.  

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

27 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych)

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zadania 1.1-1.3 – do 15.10.2019r.

Zadania 1.4-2.1; 3.1-3.4 – do 29.11.2019r.

Zadania 2.2. – 2.7; 3.5;3.8 do 15.11.2019r.

Zadania 3.6-3.7 – do 31.10.2019r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena (netto) - 70%

ocena techniczna - 30 %                                                                  

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Klaudia Buchta                                         tel. 32 33-50-208  (w zakresie merytorycznym)

Mirosław Wardal lub Andrzej Surmacz        tel. 32 33-50-243 lub …-204  (w zakresie AKPiA)

Renata Uramowska-Słuszniak                    tel. 32 33-50-104  (w zakresie formalnym)

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.      

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zakresy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl