Budowa kompaktowych stacji wymienników ciepła zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice – 9 szt.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/56/2019
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne  bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę stacji wymienników ciepła dla budynków na terenie miasta Gliwice:

zakres 1                                                                                                       

      Zad. 1.1 - ul. Strzelców Bytomskich 25 C    Qco= 180 kW  Qcwu = 50 kW

      Zad. 1.2 - ul. Góry Chełmskiej 1    Qco= 50 kW  Qcwu = 30 kW

Zad. 1.3 - ul. Góry Chełmskiej 2A   Qco= 65 kW  Qcwu = 50 kW

Zad. 1.4 - ul. Kozielska 26    Qco= 20 kW   Qcwu= 20 kW

zakres 2

     Zad. 2.1  - ul. Bojkowska 11   Qco= 15 kW  Qcwu = 15 kW

     Zad. 2.2. - ul. Nowy Świat 33   Qco= 80 kW  Qcwu = 50 kW

     Zad.2.3. -  ul. Nowy Świat 35   Qco= 40 kW   Qcwu = 20 kW

Zad. 2.4. - ul. Franciszkańska 9   Qco= 45 kW  Qcwu = 40 kW

                                                             Zad. 2. 5. -  ul. Paulińska 7  Qco=60 KW                                                                                                                                                    

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

24 czerwca 2019 r. do godz. 11:30         28 czerwca 2019r godz. 11:30

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

24 czerwca 2019 r. o godz. 12:00      28 czerwca 2019r godz. 12:00

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do 10.12.2019r

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   70 %   ocena techniczna    -  30 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Klaudia Buchta                                             tel. 32 33-50-208  (w zakresie merytorycznym)

Mirosław Wardal lub Andrzej Surmacz            tel. 32 33-50-243 lub …-204  (w zakresie AKPiA)

Renata Uramowska-Słuszniak                       tel. 32 33-50-104  (w zakresie formalnym)

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.      

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zakresy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl

W korespondencji z Zamawiającym należy powołać się na Nr sprawy 006520/19