Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Gliwice - 5 zadań inwestycyjnych

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/23/2020
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie przyłączeń do sieci cieplnej  na terenie miasta Gliwice:

Zadanie 1 Przyłącze sieci cieplnej do budynków mieszkalnych przy ulicy Brzozowej 34-34A, 36, 41

Zadanie 2 Przyłącze sieci cieplnej do budynków mieszkalnych przy ul. Chorzowskiej 41-43, 49- 51

Zadanie 3 Przyłącze sieci cieplnej do budynków mieszkalnych przy ul. Chorzowskiej 53-55, 57-59, 65- 67

Zadanie 4 Przyłącza sieci cieplnej do budynków mieszkalnych ( obiekty w budowie) przy ulicy Bałtyckiej (działka nr 325/3, obręb Przedmieścia)

Zadanie 5 Przyłącze sieci cieplnej do budynków mieszkalnych przy ulicy Królewskiej Tamy 9-15, 17-23, 25-31, 57-63, 65-71

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 21 kwietnia 2020r godz. 11:00
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Publiczne otwarcie ofert w dniu 21 kwietnia 2020r o godz. 11:05                                                                     w siedzibie Zamawiającego Gliwice ul. Królewskiej Tamy 135 - pokój 113

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zad 1 do 16.10.2020 r.

Zad 2 do 16.10.2020 r.
Zad 3 do 16.10.2020 r.
Zad 4 do 12.06.2020 r.
Zad 5 do 30.10.2020 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena netto - 80 % ; ocena techniczna - 20 %                                                                                                                          

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Małgorzata Zarzycka , tel. 32 335 02 36       (w zakresie merytorycznym)

Dariusz Chabiński, tel. 32 335 02 07            (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak, tel. 32 33 50 104     (w zakresie formalnym).

OPIS:

Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings