Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Gliwice - 6 zadań inwestycyjnych

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/13/2020
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie przyłączeń do sieci cieplnej  na terenie miasta Gliwice:

Zadanie 1 - Przyłącze sieci cieplnej do budynków przy ul. Lotników 61 a-d, 63 a-d i 54

Zadanie 2 - Przyłącze sieci cieplnej do budynku Hospicjum przy ul. Daszyńskiego 29

Zadanie 3 - Przyłącze sieci cieplnej do budynków przy ul. Lotników 2-4 oraz 6-12

Zadanie 4 - Przyłącze sieci cieplnej do budynku przy ul. Lotników 26-32

Zadanie 5 - Przyłącze sieci cieplnej do budynku przy ul. Lotników 59

Zadanie 6 - Przyłącze sieci cieplnej do budynku przy ul. Sokoła 6

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 20 lutego 2020r godz. 11:00
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT: Publiczne otwarcie ofert w dniu 20 lutego 2020r o godz. 11:05                                                                                                              w siedzibie Zamawiającego Gliwice ul. Królewskiej Tamy 135 - pokój 113
TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zad. 1 do 30 września 2020r.                                                                                                                                                                                                   Zad 2 do 30 września 2020 r.
Zad 3 do 30 października 2020 r.
Zad 4 do 30 września 2020 r.
Zad 5 do 31 sierpnia 2020 r.
Zad 6 do 15 października 2020 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   80 %  ocena techniczna    -  20 %                                                                                   

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej.

Klaudia Buchta, tel. 32 335 02 08                 (w zakresie merytorycznym)

Dariusz Chabiński, tel. 32 335 02 07            (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak, tel. 32 33 50 104     (w zakresie formalnym).

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings