Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Gliwice - 6 zadań inwestycyjnych

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/30/2020
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie przyłączeń do sieci cieplnej  na terenie miasta Gliwice:

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 14 maja 2020r godz. 11:00

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT: Publiczne otwarcie ofert w dniu 14 maja 2020r o godz. 11:05                                    w siedzibie Zamawiającego Gliwice ul. Królewskiej Tamy 135 - pokój 113
TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zad 1 do 18 września 2020 r.

Zad 2 do 18 września 2020 r.
Zad 3 do 6 listopada 2020 r.
Zad 4 do 6 listopada 2020 r.
Zad 5 do 30 listopada 2020 r.
Zad 6 do 6 listopada 2020 r.

KRYTERIA OCENY OFERT: cena  netto -   80 %  ocena techniczna    -  20 %     
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Małgorzata Zarzycka, tel. 32 335 02 36          (w zakresie merytorycznym)

Dariusz Chabiński, tel. 32 335 02 07            (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak, tel. 32 33 50 104     (w zakresie formalnym).

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

 

Do pobrania