Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Gliwice - 6 zadań inwestycyjnych.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/31/2021
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przyłączeń do sieci cieplnej nw. obiektów na terenie Gliwic:

Zadanie 1  - Przyłącze sieci cieplnej do budynku przy ulicy Czarnieckiego 3

Zadanie 2 - Przyłącze sieci cieplnej do budynku przy ulicy Wolskiego 1-3

Zadanie 3 - Przyłącze sieci cieplnej do budynku przy ulicy Św. Elżbiety 6

Zadanie 4 - Przyłącze sieci cieplnej do budynku J-K na osiedlu Nowy Sikornik
na przy ulicy Biegusa

Zadanie 5 - Przyłącze sieci cieplnej do budynku hali Opus przy ulicy Toruńskiej

Zadanie 6 - Przyłącze sieci cieplnej do budynku U1 na osiedlu Glivia przy ulicy Daszyńskiego

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 30 marca 2021r godz. 11:00
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 30 marca 2021r. o godz. 11:01 poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

  • nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  • cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Zadania 1,2,3 - 29.10.2021r; Zadanie 4 - 15.10.2021r; Zadanie 5 - 13.08.2021r; Zadanie 6 - 20.09.2021r
KRYTERIA OCENY OFERT: cena (netto) - 80 %; ocena techniczna - 20 %
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej. Zamawiający odpowie niezwłocznie na każde pytanie, które wpłynie nie później niż 4 dni przed upływem składania ofert. 

Rafał Piernikarczyk, tel. 32 335 02 09          (w zakresie merytorycznym)

Dariusz Chabiński, tel. 32 335 02 07            (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak, tel. 32 33 50 104     (w zakresie formalnym).

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings