Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-452,532
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
452,532 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Gliwice - 6 zadań inwestycyjnych

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/61/2022
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie przyłączeń do sieci cieplnej  obiektów na terenie miasta Gliwice:

Zadanie 1 - Budowa przyłącza sieci cieplnej do budynku przy ulicy Kozielskiej 60, 62

Zadanie 2 - Budowa przyłącza sieci cieplnej do budynku przy ulicy Młodego Górnika 5, 7     i budynków na terenie działki nr 1084 i 1085

Zadanie 3 - Budowa przyłącza sieci cieplnej do budynku przy ulicy Tarnogórskiej 32, 34

Zadanie 4 - Budowa przyłącza sieci cieplnej do budynku przy ulicy Sportowej 3 - 4

Zadanie 5 - Wykonanie podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektów przy ul. Pilotów - etap I

Zadanie 6 - Wykonanie podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Zbożowej - Dworskiej (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 06 czerwca 2022r godz. 11:00  
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 06 czerwca 2022r. o godz. 11:01   poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

Zad 1,2,3,4,5 – nie wymagane

Zad 6 – 10.000,00zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zad 1 - 10.11.2022

Zad 2 - 10.11.2022

Zad 3 - 31.10.2022

Zad 4 - 30.11.2022

Zad 5 - 10.11.2022

Zad 6 - 31.12.2024

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena (netto) - 80 %; ocena techniczna - 20 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej. Zamawiający odpowie na pytania które wpłyną nie później niż 4 dni przed terminem składania ofert.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

Klaudia Buchta, tel. 32 335 02 08 (w zakresie merytorycznym)

Dariusz Chabiński, tel. 32 335 02 07 (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak, tel. 32 33 50 104 (w zakresie formalnym).

OPIS:

Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings