Budowa sieci cieplnych na terenie miasta Gliwice - 6 zadań inwestycyjnych

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/107/2018
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne  bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie  przyłączeń do sieci cieplnej na terenie miasta Gliwice:

Zadanie nr 1 Przyłącze do budynkumieszkalnego B przy ul. Daszyńskiegoinwestycji Renner – działka nr 235/2 obręb Nowe Miasto oraz do budynków przy
ul. Daszyńskiego 58 i 60

Zadanie nr 2 Przyłącze do budynku nr 1 inwestycji Murapol przy ul. Kozielskiej – etap I – teren działki nr 970

Zadanie nr 3 Osiedlowasieć ciepłownicza w Gliwicach Sośnicy – Etap 3B, w rejonie ulic: Skarbnika i Stabika

Zadanie nr 4 Przyłącze sieci cieplnej do budynku przy ul. Kilińskiego 26 wraz
z przyłączami do budynków przy ul. Kilińskiego i Piastowskiej

Zadanie nr 5 Sieć ciepłownicza wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy
ul. Jowisza 1-7, Saturna 1-7 i 6-12i Centaura 2-8 wraz z przyłączem do budynku przy ul. Jowisza 2-10 (likwidacja WT6)

Zadanie nr 6 Przyłącze sieci cieplnej do projektowanych budynków mieszkalnych przyul. Samotnej, Kujawskiej, Górnej, Św. Jacka

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

29 listopada  2018 r. do godz. 12:00

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

29 listopada 2018 r. o godz. 12:30. 

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

Zad.1 – 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)

Zad.2 – 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100)

Zad.3 – 6.500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100)

Zad.4 – 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100)

Zad.5 – 6.500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100)

Zad.6 – 15.500,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

zadanie nr 1:

Wykonawca winien wykazać się dyspozycyjnością i  zdolnością wykonania zadań w terminach określonych przez budowy oraz w warunkach  wynikających z organizacji budowy.

Termin zakończenia robót określa się na nie później jak:

Część I

      etap 1 i etap 3 - 01 kwietnia 2019 r. 

      etap 2  - 31 lipca 2019 r.       

Część II    - 30 sierpnia 2019 r.

 

zadanie nr 2:

- termin wykonania robót montażowych:    01 kwietnia 2019 r.

- termin wykonania odtworzenia terenu:     30 kwietnia 2019 r.

 

zadanie nr 3:   15 lipca 2019 r.

zadanie nr 4:   31 lipca 2019 r.

zadanie nr 5:   31 lipca 2019 r.

zadanie nr 6:   16 sierpnia 2019 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   80 %  ocena techniczna    -  20 %                                                                                      

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Klaudia Buchta, tel. 32 335 02 08                (w zakresie merytorycznym, zadanie nr 1 i 2)

Małgorzata Zarzycka, tel. 32 335 02 36        (w zakresie merytorycznym, zadanie nr 3)

Agnieszka Krztoń, tel. 32 335 02 10             (w zakresie merytorycznym, zadanie nr 4)

Rafał Piernikarczyk, tel. 32 335 02 09          (w zakresie merytorycznym, zadanie nr 5)

Dariusz Chabiński, tel. 32 335 02 07            (w zakresie merytorycznym, zadanie nr 6)

Renata Uramowska-Słuszniak, tel. 32 33 50 104     (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.      

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl