Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-442,48
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
442,48 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Budowę kompaktowych stacji wymienników ciepła zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice -12 zadań

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/177/2021
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie kompaktowych stacji wymienników ciepła w poniższych lokalizacjach:


ul. Bereniki 4-14                                            Qco= 200 kW             Qcwu = 120 kW


ul. Gwiazdy Polarnej 36-40                           Q co = 180 kW            Qcwu = 110 kW


ul. Gwiazdy Polarnej 42-44                           Q co = 180 kW            Qcwu = 110 kW


ul. Gwiazdy Polarnej 46                                Q co = 90 kW              Qcwu = 60 kW


ul. Gwiazdy Polarnej 48                                Q co = 90 kW              Qcwu = 60 kW


ul. Gwiazdy Polarnej 50-54                           Q co = 360 kW            Qcwu = 200 kW


ul. Daszyńskiego 68 - budynek F                  Q co = 90 kW              Qcwu = 65 kW


ul. Daszyńskiego 68 - budynek G                 Q co = 100 kW            Qcwu = 80 kW


ul. Daszyńskiego 68 - budynek H                 Q co = 100 kW            Qcwu = 80 kW


ul. Poezji 16 - budynek A                              Q co = 330 kW            Qcwu = 210 kW


ul. Poezji 16 - budynek B                              Q co = 310 kW            Qcwu = 205 kW


ul. Andersena  - budynek F2                          Qco/cwu= 330 kW - logotermy

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 20 grudnia 2021r godz. 11:00

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 20 grudnia 2021r. o godz. 11:01 poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

  • nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  • cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

20.000,00 zł /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 30.11.2022r
KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   70 %   ocena techniczna    -  30 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej. Zamawiający odpowie na pytania które wpłyną nie później niż 4 dni przed terminem składania ofert.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

Klaudia Buchta                                         tel. 32 33-50-208  (w zakresie merytorycznym)

Mirosław Wardal lub Andrzej Surmacz   tel. 32 33-50-243 lub …-204  (w zakresie AKPiA)

Renata Uramowska-Słuszniak                  tel. 32 33-50-104  (w zakresie formalnym)

OPIS:

Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings