Budowę przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Gliwice - 11 zadań inwestycyjnych

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/16/2019
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne  bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę  przyłączy  sieci cieplnej na terenie miasta Gliwice:

Zadanie nr 1 - Przyłącze sieci cieplnej do budynku nr 1 inwestycji Murapol przy
                       ul. Kozielskiej – etap II

  Zadanie nr 2- Przyłącze sieci cieplnej do budynku przy ul. Powroźniczej 9, ul. Ślusarskiej 5                         i ul. Kowalskiej 11

Zadanie nr 3- Przyłącze sieci cieplnej do budynków przy ul. Kozielskiej 26 i 34 oraz Góry Chełmskiej 1 i 2 A

Zadanie nr 4 - Przyłącze sieci cieplnej do budynków przy ul. Opolskiej 21, 23, 25

Zadanie nr 5 - Przyłącze sieci cieplnej do budynku przy ul. Hutniczej 3

Zadanie nr 6 - Przyłącze sieci cieplnej do budynku przy ul. Sikorskiego 41

Zadanie nr 7 - Przyłącze sieci cieplnej do budynku przy ul. H. Bienka 18

Zadanie nr 8-  Przyłącze sieci cieplnej do budynku przy ul. Ligockiej 78a

Zadanie nr 9 - Przyłącze sieci cieplnej do budynku przy ul. J. Śliwki 22

Zadanie nr 10 - Przyłącze sieci cieplnej do budynków przy ul. Lipowej 11, 13, 15

Zadanie nr 11- Przyłącze sieci cieplnej do budynków A i B przy ul. Zygmuntowskiej -
dz. nr 178/2 i 179/2.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

03 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00. 

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

03 kwietnia 2019 r. do godz. 12:30

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

Zad.1 – 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Zad.2 – 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

Zad.3 – 4.00,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

Zad.4 – 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

Zad.8 – 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100)

Zad 10 – 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

Zad.5,6,7,9,11 – nie wymagane

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zadanie  1.

Wykonawca winien wykazać się dyspozycyjnością i  zdolnością wykonania zadań w terminach określonych przez generalnego wykonawcę obiektów oraz w warunkach  wynikających z organizacji budowy.

termin wykonania robót montażowych i uruchomienia sieci: 28 czerwca 2019 r.

termin zakończenia całości robót orientacyjnie: 30 lipca 2019 r.
(dostawa preizolacji kwiecień 2019 r.)

Zadania 2. do 10

- termin wykonania robót montażowych:  15 października 2019 r.

- termin wykonania odtworzenia terenu: 29 listopada 2019 r.

         dostawa preizolacji lipiec/sierpień 2019 r.

zadanie 11. 31 lipca 2019 r.  (dostawa preizolacji – czerwiec 2019 r.)

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   80 %                                                                                                                                  ocena techniczna    -  20 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Klaudia Buchta, tel. 32 335 02 08      (w zakresie merytorycznym)

Dariusz Chabiński, tel. 32 335 02 07   (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak, tel. 32 33 50 104     (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.      

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl