DOSTAWA 14 SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 tony.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
Ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

Materiały przetargowe do odbioru, osobiście w siedzibie zamawiającego w godz. od 7.00 do 15.00 pokój 111 tel. 32 335-0-104, faks 32-335-01-07, za zaliczeniem  pocztowym- koszt specyfikacji:10,00 zł + VAT  lub bezpłatnie pocztą elektroniczną po uprzednim złożeniu zamówienia.

Materiały przetargowe można pobrać bezpłatnie ze strony www. pec.gliwice.pl

Przedmiot zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje dostawę 14 szt. samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 tony.

Dostawa obejmuje wyłącznie auta fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016 roku.

Oferty częściowe: niedopuszcza się składania ofert częściowych

Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: dostawa do 30 kwietnia 2017 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: spełnienie warunków określonych w materiałach przetargowych

Wadium: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena  (netto) - 75%

gwarancja -  15% 

ocena techniczna   - 10%

Termin składania ofert: 03 stycznia 2017 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert: Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

Termin otwarcia ofert: 03 stycznia 2017 r. o godz.  10:30

Miejsce otwarcia ofert: Budynek Dyrekcji - świetlica pok. 113

Termin związania ofertą: 02 luty 2017 r.

Umowy ramowe: nie dotyczy

Dynamiczny system zakupów: nie dotyczy

Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: nie dotyczy

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:

Jacek Rysz    tel. (32) 335-0-196   (w zakresie merytorycznym);

Renata Uramowska-Słuszniak  tel. (32) 335-0-104 (w zakresie formalnym). 

Dokumenty do pobrania: pobranie dokumentów należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl