Dostawa fabrycznie nowych materiałów preizolowanych.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
Ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

Postępowanie o udzieleniu zamówienia sektorowego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dn. 26 listopada 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) i o wartości szacunkowej  przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania ze strony internetowej www.pec.gliwice.pl

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411073-2016:TEXT:PL:HTML&src=0

Dokument OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU do pobrania: pobranie dokumentów należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl