Dostawa materiałów biurowych.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
Ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

Materiały przetargowe do odbioru, osobiście w siedzibie zamawiającego w godz. od 7.00 do 15.00 pokój 111 tel. 32 3350104, faks 323350107, za zaliczeniem  pocztowym- koszt specyfikacji:10,00 zł + VAT, lub bezpłatnie pocztą elektroniczną po uprzednim złożeniu zamówienia.

Materiały można pobrać również bezpłatnie ze strony internetowej www.pec.gliwice.pl

Przedmiot zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje dostawy materiałów do oprawy dokumentów, materiałów do przechowywania dokumentów, galanterii biurowej, przyborów do pisania, artykułów papierniczych , artykułów higienicznych i inne.

Oferty częściowe: nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 01.02.2017 r. – 31.01.2018 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: spełnienie warunków określonych w materiałach przetargowych

Wadium: nie dotyczy

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena  (netto) -  90 %

jakość – 10 %

Termin składania ofert: 12 stycznia 2017 r. do godz. 9:30

Miejsce składania ofert: Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

Termin otwarcia ofert: 12 stycznia 2017 r. o godz. 10:00

Miejsce otwarcia ofert: Budynek Dyrekcji – świetlica pok. nr 113

Termin związania ofertą: 11 luty  2017 r.

Umowy ramowe: nie dotyczy

Dynamiczny system zakupów: nie dotyczy

Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: nie dotyczy

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:

Elżbieta Witkowska                tel. (32) 335-0-216    (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak tel. (32) 335-0-104   (w zakresie formalnym).

Dokumenty do pobrania: pobranie dokumentów należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl