Dostawa materiałów biurowych

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/125/2019
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych  wedłu załączonego do Warunków Zamówienia zestawienia.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 08 stycznia 2020r godz. 11:00
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Publiczne otwarcie ofert w dniu 08.01.2020r o godz. 11:05                                                                                    w siedzibie Zamawiającego Gliwice ul. Królewskiej Tamy 135 - pokój 113

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 01.02.2020r. - 31.01.2022r.
KRYTERIA OCENY OFERT: cena netto - 100%
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

  Elżbieta Witkowska     tel. (32) 335-0-218 (w zakresie merytorycznym)

  Renata Uramowska-Słuszniak tel. (32) 335-0-104    (w zakresie formalnym).

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings