DOSTAWa MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/104/2018
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały przetargowe dostępne bezpłatnie na stronie internetowej www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Szczegółowy zakres dostaw został ujęty w załączniku   do  Warunków Zamówienia.

 Do Przetargu zapraszamy firmy które będą w stanie realizować dostawy po zgłoszeniu telefonicznym lub faxem, w przeciągu 24 godzin od chwili zamówienia, loco magazyn PEC -Gliwice. W przypadkach awaryjnych wytypowani pracownicy PEC - Gliwice będą pobierali materiały elektryczne bezpośrednio z magazynu Dostawcy czyli Firmy która wygra przetarg.

Ofertę składają firmy mające swoje przedstawicielstwa, magazyny nie dalej jak  20 km od siedziby PEC- Gliwice Sp. z o. o. Firma przystępująca do przetargu posiadać powinna  odpowiednio duży magazyn z wyposażeniem w części, materiały elektryczne które pozwolą w przypadku awarii w PEC- Gliwice od ręki otrzymać potrzebną część.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

04 grudnia 2018 r. do godz. 10:00

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

04 grudnia 2018 r. o godz. 10:30

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

 

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od 01 stycznia 2019 r.   do 31 grudnia 2019 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena  (netto) -  100 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Jacek Rysz        tel. 32 335 0 196 (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska- Słuszniak  tel. 32 335 01 04  (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.      

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl