Dostawa olejów i smarów

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/120/2018
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały przetargowe dostępne bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zamówienie dotyczy sukcesywnych dostaw olejów i smarów według zestawienia załączonego do Warunków Zamówienia. zakres zamówienia został podzielony na dwa zadania.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

17 stycznia 2019 r. do godz. 9:30

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

17 stycznia 2019 r. o godz. 10:00.

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od 21 stycznia 2019 r.   do 31 grudnia 2019 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena  (netto)   -  100%

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Jacek Rysz    tel. 32 335 0 196  (w zakresie merytorycznym)

Krzysztof Graf   tel. 32 335 0 109 (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska- Słuszniak  tel. 32 335 01 04  (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.      

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl