DOSTAWa OLEJÓW I SMARÓW.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/142/2019
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA: Zamówienie dotyczy sukcesywnych dostaw olejów i smarów według zestawienia załączonego do Warunków Zamówienia
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 13 stycznia 2020r godz. 11:00
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT: Publiczne otwarcie ofert w dniu 13 stycznia 2020r o godz. 11:05                                                                                    w siedzibie Zamawiającego Gliwice ul. Królewskiej Tamy 135 - pokój 113
TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Od 20 stycznia 2020 r.   do 31 grudnia 2020 r.
KRYTERIA OCENY OFERT: cena netto - 100%
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

 Jacek Rysz  tel. 32 335 0 196  (w zakresie merytorycznym)

 Krzysztof Graf   tel. 32 335 0 109 (w zakresie merytorycznym)

 Renata Uramowska- Słuszniak   tel. 32 335 01 04  (w zakresie formalnym).

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings