Dostawa oleju opałowego i napędowego

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/122/2019
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl - poniżej ogłoszenia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego i napędowego.

Przewidywane  szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo w ilości ok.

 1. Olej opałowy   -   60.000 litrów na rok

 2. Olej napędowy -  35.000 litrów na rok

  Rzeczywiste ilości i terminy dostaw podyktowane będą bieżącymi potrzebami zamawiającego          w  zależności od pory roku olej będzie zimowym, przejściowym lub letnim.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

03 grudnia 2019 r. do godz. 9:30

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

03 grudnia 2019 r. o godz. 10:00

Budynek Dyrekcji – świetlica pok. 113

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od 01 stycznia  2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  (netto) - 100%

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Renata Uramowska-Słuszniak  tel. 32 335 01 04  (w zakresie formalnym).

Krzysztof Graf   tel. 32 335 0 109 (w zakresie merytorycznym)

W przypadku pytań technicznych prosimy kontaktować się z

Aleksander Wypych       tel. 32 335 0 159

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.     

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl

W korespondencji z Zamawiającym należy powołać się na Nr sprawy 011996/19