Dostawa oraz montaż odżużlaczy kotła WR-25 nr 3

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA:

DZ/2/29/2020

MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zamówienie obejmuje: dostawę kompletnych odżużlaczy (bez silników i przekładni napędowych)  loco PEC oraz ich montaż i zabudowę na stanowisku roboczym.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 22 maja 2020r godz. 10:00 Uwaga zmiana terminu 27 maja 2020r godz. 11:00

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT: Publiczne otwarcie ofert w dniu 22 maja 2020r o godz. 10:05    UWAGA Zmiana terminu na 27.05.2020r godz.11:05  w siedzibie Zamawiającego Gliwice ul. Królewskiej Tamy 135 - pokój 113
TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Dostarczenie przedmiotu zamówienia do 31 lipca 2020

Montaż oraz odbiór do 21 sierpnia 2020

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   100 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Marek Naworski                   tel. (32) 335-0-150 (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak    tel. (32) 335-0-104 (w zakresie formalnym).

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings