Dostawa oraz nadzór nad montażem odżużlaczy kotła WR-25 nr 4

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/53/2019
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia PEC – Gliwice Sp. z o.o.  jest wymiana zużytych odżużlaczy kotła WR-25  nr 4 strona lewa i prawa.

Zamówienie obejmuje: dostawę wanien odżużlaczy  loco PEC oraz wykonanie nadzoru podczas ich zabudowy.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

13 czerwca 2019 r. do godz. 10:00

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

13 czerwca  2019 r.  o godz. 10:30

Budynek Dyrekcji – świetlica pok. 113

TRYB PRZETARGU:

Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

do 30 września 2019 r.

KRYTERIA OCENY OFERT: cena ( netto)  - 100 %     
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Marek Naworski                      tel. (32) 335-01-50     (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak           tel. (32) 335-01-04     (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl

W korespondencji z Zamawiającym należy powołać się na Nr sprawy 006148/19