Dostawa staliwnych kolan mimośrodowych

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/62/2019
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały przetargowe można pobrać bezpłatnie ze strony www. pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres postępowania:

  • kolano mimośrodowe 15º w gat. L30GS

śr. zew. x gr. ścianki zew. x gr. ścianki wew.   Ø 343 x 40 x 20   promień gięcia R=500

  • kolano mimośrodowe 45º w gat. L30GS

śr. zew. x gr. ścianki zew. x gr. ścianki wew.   Ø 343 x 40 x 20   promień gięcia R=500

Wykonanie wg rysunku  stanowiącego integralną część warunków zamówienia.

Rzeczywiste ilości, asortyment, a także terminy dostaw podyktowane będą bieżącymi potrzebami zamawiającego

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

24 czerwca 2019 r. do godz. 9:30

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

24 czerwca 2019 r. o godz. 10:00

Budynek Dyrekcji – świetlica pok. 113

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Sukcesywnie wg potrzeb do 31 grudnia 2019 r.

Czas realizacji poszczególnych zamówień max. 5 tygodni od daty złożenia zamówienia.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  (netto) - 100%

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Jacek Rysz          tel. 32 335 01 96  (w zakresie merytorycznym)

   Renata Uramowska-Słuszniak          tel. 32 335 01 04  (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl

W korespondencji z Zamawiającym należy powołać się na Nr sprawy 006693/19