Dostawa tuszy i tonerów oraz innych akcesoriów komputerowych

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/119/2019
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl - poniżej ogłoszenia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje dostawy  tuszy, tonerów oraz innych oryginalnych akcesoriów komputerowych   wg załączonego do materiałów przetargowych, zapotrzebowania.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

03 grudnia 2019 r. do godz. 11:00

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

03 grudnia 2019 r. o godz. 11:30

Budynek Dyrekcji – świetlica pok. nr 113

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  (netto) -  100 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Elżbieta Witkowska                tel. (32) 335-0-218    (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak tel. (32) 335-0-104   (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.     

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl

W korespondencji z Zamawiającym należy powołać się na Nr sprawy 011857/19