DOSTAWa WAPNA HYDRATYZOWANEGO I PALONEGO

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/108/2019
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl - poniżej ogłoszenia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1. Wapna palonego dla Instalacji Odsiarczania Spalin PEC Gliwice Sp. z o. o.

Skład chemiczny;

Lp.

Skład chemiczny

Zawartość w [%]

1.

2.

3.

a/

CaO

min. 90,00

b/

CaO czynne

min. 88,00

c/

MgO

max. 1,0

d/

CO2

max. 4,0

e/

SO3

max.0,5

Granulacja:

                        a) – pozostałość na sicie 0,02 mm:                max 1,00 %

                        b) – pozostałość na sicie 0,09 mm:                max 7,00 %

Wapno palone nie może mieć żadnych obcych zanieczyszczeń i nie może być zbrylone.

Jakość wapna:

Parametry i metodyka badań zgodnie z normami PN-EN 459-1, PN-EN 459-2.

Do każdej partii wyrobu winien być dołączony:

  • certyfikat zakładowej kontroli produkcji
  • deklaracja zgodności
  • karta charakterystyki

2. Wapna hydratyzowanego dla Instalacji Odsiarczania Spalin PEC Gliwice Sp. z o. o.

Skład chemiczny;

Lp.

Skład chemiczny

Zawartość w [%]

1.

2.

3.

a/

Ca (OH)2

min. 92,00

b/

CaO + MgO

min. 92,00

c/

MgO

max. 1,0

d/

CO2

max. 2,0

e/

SO3

max.0,5

f/

H2O niezwiązane

max.1,8

Granulacja:

                        a) – pozostałość na sicie 0,20 mm:                max 2,00 %

                        b) – pozostałość na sicie 0,09 mm:                max 7,00 %

Wapno hydratyzowane nie może mieć żadnych obcych zanieczyszczeń i nie może być zbrylone.

Jakość wapna:

Parametry i metodyka badań zgodnie z normami PN EN 459-1, PN EN 459-2,  CL 90-S, oraz EN 12518.

Do każdej partii wyrobu winien być dołączony:

  • certyfikat zakładowej kontroli produkcji
  • deklaracja zgodności
  • karta charakterystyki
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

27 listopada 2019 r. do godz. 1200

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

27 listopada 2019 r. o godz. 1230

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

15.000,00 zł / słownie: piętnaście tysięcy złotych/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

od 1 stycznia 2020 r. roku do 31 grudnia 2020 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena (netto) 100 % w tym:

C1  -  Cena netto 1 tony wapna palonego loco PEC- Gliwice Sp. z o.o  -  70  %

C2 -  Cena netto 1 tony wapna hydratyzowanego loco PEC- Gliwice Sp. z o.o  -  30  %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Jacek Rysz            tel. (32) 335-0-196           (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak     tel. (32) 335-0-104           (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.     

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl

W korespondencji z Zamawiającym należy powołać się na Nr sprawy 011491/19