Dostawa wodomierzy do wody ciepłej

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/18/2019
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały przetargowe można pobrać bezpłatnie ze strony www. pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres postępowania:

  • Wodomierze do wody ciepłej z zabezpieczeniem antymagnetycznym DN = 15 mm, Qn =2,5 m3/h) Typ: Unimag + produkcji firmy ITRON
  • Wodomierze do wody ciepłej z zabezpieczeniem antymagnetycznym DN = 20 mm, Qn =4,0 m3/h) Typ: Unimag + produkcji firmy ITRON
  • Wodomierze do wody ciepłej z zabezpieczeniem antymagnetycznymDN = 15 mm, Qn =2,5 m3/h) Typ:Unimag + PE produkcji firmy ITRON
  • Wodomierze do wody ciepłej z zabezpieczeniem antymagnetycznymDN = 20 mm, Qn =4,0 m3/h) Typ:  Unimag + PE produkcji firmy ITRON
  • Nadajnik impulsów do wodomierzy typu Unimag PE firmy ITRON,waga impulsu: 10 l/imp.
  • Wodomierze do wody ciepłej z zabezpieczeniem antymagnetycznym z nadajnikiem impulsów DN = 25 mm, Qn =6,3 m3/h) Typ:  JS130-6,3NK  produkcji firmy APATOR-POWOGAZ S.A.

Wymagania stawiane wodomierzom:

Wymaga się przedstawienia ważnego Atestu Higienicznego do kontaktu z wodą pitną

Całkowita odporność na magnesy neodymowe.                                                                                                 Współpraca z wymiennym modułem impulsowym na zasadzie opto-elektronicznej polegającej na skanowaniu wirującego w wodomierzu dysku (nie może to być kontaktron)                                                                                                                                                                           Współpraca z modułem impulsowym posiadanym przez PEC Gliwice Sp. z o.o. (UNIMAG PE produkcji firmy ITRON).                                                                                                                                                                           Wyposażony w podwójny kamień szafirowy, lewitującego łożyska minimalizującego opory hydrauliczne                                                                                                                                                                                               Możliwość obrotu liczydłem o 360 stopni                                                                                                           Wskazanie odczytu do 99999 m3 z dokładnością do 3 miejsc po przecinku na 8 pozycjach. 

Rzeczywiste ilości, asortyment, a także terminy dostaw podyktowane będą bieżącymi potrzebami zamawiającego. Dostawca nie ma podstaw do jakichkolwiek roszczeń bez względu na wielkość wystąpienia potrzeb lub gdy  w ogóle nie wystąpią.           

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

04 kwietnia 2019 r. do godz. 9:30

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

04 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00

Budynek Dyrekcji – świetlica pok. 113

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Sukcesywnie wg potrzeb do 31 grudnia 2019 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  (netto) - 100%

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Jacek Rysz          tel. 32 335 01 96  (w zakresie merytorycznym)

   Renata Uramowska-Słuszniak          tel. 32 335 01 04  (w zakresie formalnym).

W przypadku pytań technicznych prosimy kontaktować się z:

Aleksander Sokoliński            tel. 32 335 02 03      

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.      

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl