Dostawę pomp i części zamiennych do pomp produkcji LFP, KSB.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/111/2018
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały przetargowe dostępne bezpłatnie na stronie internetowej www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomp i części zamiennych do pomp wg poniższych zadań:

Zadanie I Dostawa pomp i części do pomp LFP

Zadanie II Dostawa części do pomp KSB

Dostawy realizowane będą w przeciągu 3 dni od chwili zamówienia po zgłoszeniu telefonicznym, emailem lub faxem loco magazyn PEC-Gliwice. Dostawa na koszt Dostawcy.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

05 grudnia 2018 r. do godz. 945

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

05 grudnia 2018 r. o godz. 1015

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

od 1 stycznia 2019 r. roku do 31 grudnia 2019 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena (netto) 100%

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Krzysztof Graf   tel. 32 335 0 109 (w zakresie merytorycznym)

Jacek Rysz          tel. 32 335 0 196 (w zakresie merytorycznym).   

Renata Uramowska-Słuszniak     tel. (32) 335-0-104 (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.      

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl