Dostawy rurociągów ciepłej wody typu PEX

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/12/2019
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały przetargowe można pobrać bezpłatnie ze strony www. pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Szczegółowy zakres dostaw został ujęty w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do Warunków Zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje: rurociągi dla ciepłej wody typu PEX wykonane z polietylenu sieciowanego na parametry:

t = 90ºC

p = 0,6MPa

Długości odcinków dostarczanych rur nie większe niż 100mb. Zwinięte  i zabezpieczone do transportu zgodnie z promieniem gięcia rur.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

26 marca 2019 r. do godz. 9:30

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

26 marca 2019 r. o godz. 10:00

Budynek Dyrekcji – świetlica pok. 113

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie dotyczy
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Sukcesywnie od 01 kwietnia 2019 r.  do 31 grudnia 2019 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  (netto) - 100%

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Jacek Rysz          tel. 32 335 01 96  (w zakresie merytorycznym)

   Renata Uramowska-Słuszniak          tel. 32 335 01 04  (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.      

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl