Dwa zadania remontowe: 1.Remont sieci cieplnej W.P. ul. Mikołowska; 2.Remont armatury w komorze K5 magistrala Nowo-Zachodnia

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/39/2019
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne  bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 2 zadań remontowych, zgodnie z udostępnioną dokumentacją techniczną.

Zadanie 1 Sieć W.P. w rejonie ulicy Mikołowskiej

Zadanie 2 Remont armatury w komorze K5  magistrala Nowo-Zachodnia

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

23 maja  2019 r. do godz. 11:00

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

23 maja 2019 r. o godz. 11:30. 

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

Zadanie nr 1 -  9.000,00 zł / słownie: dziewięć tysięcy złotych/

Zadanie nr 2 - 2.000,00 zł / słownie: dwa tysiące złotych/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zadanie 1

od 05.07.2019r. do 06.09.2019r.

Zadanie 2

Od 08.07.2019r. do 09.08.2019r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   80 %                                                                                                                                               ocena techniczna    -  20 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Zygmunt Maciejowski tel.:   (32) 335-0- 124  (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak tel.:    (32) 335-0- 104  (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.      

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl

W korespondencji z Zamawiającym należy powołać się na Nr sprawy 005314/19