Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-68,317
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
68,317 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Jak rozliczać koszty zakupu ciepła ?

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst ujednolicony na dzień 01 styczeń 2020 r.)  Art. 45a. przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie cen i opłat zawartych w taryfie wylicza opłaty za dostarczane do odbiorcy ciepło. Opłaty te stanowią koszty zakupu ciepła do budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe, zamieszkane lub użytkowane przez osoby nie będące odbiorcami. Odbiorcą jest właściciel lub zarządca budynku. W przypadku, gdy jest to budynek wielolokalowy odbiorca odpowiedzialny jest za rozliczenie na poszczególne lokale całkowitych kosztów zakupu ciepła, przy czym wysokość opłat powinna być ustalana w taki sposób, aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu ciepła.

Koszty zakupu o których mowa powyżej są rozliczane w opłatach pobieranych przez odbiorcę (właściciela lub zarządcę budynku) od właścicieli lub najemców lokali znajdujących się w budynku.

Metody rozliczania, które mogą być stosowane:

W przypadku ogrzewania:

a)    dla lokali mieszkalnych i użytkowych:

  • wskazania ciepłomierzy,
  • wskazania urządzeń wskaźnikowych niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, wprowadzonych do obrotu na zasadach i w trybie określonych w przepisach  o systemie oceny zgodności,
  • powierzchnię lub kubaturę tych lokali,

b)   dla wspólnych części budynku wielolokalowego:

  • powierzchnię lub kubaturę tych części odpowiednio w proporcji do powierzchni lub kubatury zajmowanych lokali.

W przypadku przygotowania  ciepłej wody:

  • wskazania wodomierzy ciepłej wody w lokalach,
  • liczbę osób zamieszkałych stale w lokalu.

Właściciel  lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku, tak aby wybrana metoda, uwzględniając współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach, stymulowała energooszczędne zachowania oraz zapewniała ustalanie opłat, w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego wprowadza wybraną metodę, w formie wewnętrznego 
regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie tego budynku i przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej dostarczanej centralnie poprzez instalację w budynku, zwanego dalej „regulaminem rozliczeń”; regulamin rozliczeń podaje się do wiadomości właścicielom i użytkownikom lokali w budynku w terminie 14 dni od dnia jego wprowadzenia do stosowania.