Modernizacja ciągłego systemu monitoringu spalin na kominie H-80.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/2/2020
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem przetargu jest dostawa kompletnego systemu rozliczeniowego AMS wraz z zabudową
i uruchomieniem na kominie kotłowni WR-25.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 21 luty 2020r godz. 11:00
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT: Otwarcie ofert jest  niepubliczne
TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie negocjacji z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

20 000,00 zł /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych/
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do 30.05.2020 dostarczenie do akceptacji zamawiającemu projektu uwzględniającego :

  • Dokumentację spełnienia zapisów certyfikatu QAL1 dla całego systemu wg PN EN 14181, pyłomierza wg PN EN 15267-3.
  • Zakres dostaw sprzętu
  • Projekt tras kablowych
  • Projekt tras światłowodowych
  • Projekt kontenera z wyposażeniem
  • Projekt instalacji aparatury na galerii komina
  • Projekt aranżacji stelaża pomiarowego
  • przedstawienie do akceptacji projektu wyglądu grafik paneli operatorskich arkuszy rozliczeniowych systemu emisyjnego po modernizacji z uwzględnieniem przepisów rozliczenia średnio rocznych i średniodobowych stężeń w arkuszach kalkulacyjnych.

Do 20.08.2020 dostawa sprzętu i urządzeń pomiarowych.

Do 30.09.2020 montaż i uruchomienie na obiekcie aparatury pomiarowej.

Do 30.01.2021 wykonanie pomiarów QAL2 za pomocą akredytowanego laboratorium
i przedstawienie wyników pomiarów. Końcowa konfiguracja systemu ciągłego monitoringu spalin
i systemu emisyjnego. Przekazanie do eksploatacji.

Od momentu przekazania do eksploatacji liczyć się będzie czas biegu gwarancji udzielonej przez wykonawcę.

Pierwsza płatność za realizację zadania do 20.08.2020

KRYTERIA OCENY OFERT: cena  (netto)   -  80 % ;

ocena techniczna przedstawianego systemu 20%

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Mirosław Wardal                         tel. (32) 335-0-203  (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak     tel. (32) 335-0-104  (w zakresie formalnym).

OPIS:

Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings