Modernizacja Gospodarki Wodno- Ściekowej – część I w zakresie Stacji Uzdatniania Wody

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/133/2019
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji gospodarki wodno- ściekowej w części I dotyczącej Stacji Uzdatniania Wody w Zakładzie Cieplnym nr 1 przy ul. Królewskiej Tamy 135.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 30 grudnia 2019r godz. 11:00

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT: Otwarcie ofert jest  niepubliczne
TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie negocjacji z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

13.000,00 zł /słownie: trzynaście tysięcy złotych/
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 30 kwietnia 2020r.
KRYTERIA OCENY OFERT: cena netto - 100%
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,       a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

Grzegorz Zawierucha                   tel. (32) 335-0-108  (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak     tel. (32) 335-0-104  (w zakresie formalnym).

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings