Wysoki kontrast

Modernizacja Gospodarki Wodno – Ściekowej – część II w zakresie Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/16/2020
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie części II modernizacji gospodarki wodno- ściekowej w zakresie Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych, mieszczącej się w Zakładzie Cieplnym nr 1 przy ul. Królewskiej Tamy 135.

Celem modernizacji jest dostosowanie parametrów jakościowych ścieków oczyszczonych do wymagań zawartych w konkluzjach BAT obowiązujących od 18 sierpnia 2021 roku przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019.1311 z dn.15.07.2019 z późn.zm.).

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

Składanie ofert wstępnych drogą elektroniczną do dnia 06 marca 2020r godz. 11:00

UWAGA Zmiana składania ofert wstępnych do dnia 19 marca 2020r godz. 11:00

UWAGA Zmiana składania ofert wstępnych do 07 kwietnia 2020r godz. 11:00

UWAGA Zmiana składania ofert wstępnych do 17 kwietnia 2020r godz. 11:00

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT: Otwarcie ofert jest  niepubliczne
TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie negocjacji z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Zakończenie prac –  do dnia 31.07.2021 r.                                                                                    
KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  (netto)  -   100%

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,  a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej.

Grzegorz Zawierucha                    tel. (32) 335-0-108  (w zakresie merytorycznym)

Agnieszka Nowak                         tel. (32) 335-0-222  (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak      tel. (32) 335-0-104  (w zakresie formalnym).

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings