Modernizacja kotłowni lokalnej w Gliwicach pl. Jaśminu 2 w zakresie zmiany paliwa zasilającego kotły wodne z oleju opałowego na gaz ziemny

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA:

DZ/2/29/2021

MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje:

 • Dokumentację projektową wewnętrznej instalacji gazowej od kurka głównego na przyłączu przed gazomierzem do palników kotłów opracowaną zgodnie   z obowiązującymi przepisami prawa wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi z uwzględnieniem załączonej opinii technicznej,
 • Dokumentację projektową modernizacji kotłowni polegającą na dostosowaniu jej do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi z uwzględnieniem załączonej opinii technicznej,
 • Zastosowanie palników gazowych Giersch RG20-M-L-N do istniejących kotłów wodnych oraz ich układów sterowania, ofertowanie palników innych producentów dopuszczalne jest jako opcja,
 • Dostosowanie instalacji kotłowej oraz pomieszczenia kotłowni do stanu zgodnegoz obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem załączonej opinii technicznej,
 • Dobór aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej produkcji GAZEX oraz innego niezbędnego wyposażenia kotłowni zgodnie z obowiązującymi przepisami       z uwzględnieniem załączonej opinii technicznej,
 • Uzgodnienie dokumentacji projektowej z PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu oraz Urzędem Dozoru Technicznego Oddział Katowice, biuro terenowe w Gliwicach,
 • Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • Kosztorys inwestorski,
 • Uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń i uzgodnień (bhp, ppoż.) w tym decyzji pozwalającej na rozpoczęcie prac budowlanych,
 • Przeprowadzenie rozruchu instalacji z pozytywnym odbioremprzezUDT, przekazanie sprawozdania i dokumentacji powykonawczej oraz decyzji uprawniającej do eksploatacji kotłów wraz z instalacją gazową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • Opracowanie i dostarczenie instrukcji eksploatacji i obsługi kotłowni i kotłów
 • Szkolenie obsługi
 • Likwidacja instalacji i zbiorników oleju opałowego.
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 19 marca 2021r godz. 12:00
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Publiczne otwarcie ofert w dniu 19 marca 2021r o godz. 12:05 w siedzibie Zamawiającego Gliwice        ul. Królewskiej Tamy 135 - pokój 113

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

 • nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 • cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Do dnia 15.10.2021r.
KRYTERIA OCENY OFERT: cena (netto) - 100 %
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej. Zamawiający odpowie niezwłocznie na każde pytanie, które wpłynie do dnia 17.03.2021r.

Krzysztof Rudnik                         tel. (32) 335 01 51 (w zakresie merytorycznym);

Renata Uramowska-Słuszniak      tel. (32) 335 01 04 (w zakresie formalnym).

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings