Wysoki kontrast

Modernizacja rozdzielni głównej 0,4 kV RN-2 kotłowni WP-70 PEC- Gliwice Sp. z o.o.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/11/2020
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji rozdzielni głównej 0,4 kV RN-2 kotłowni WP-70 PEC Gliwice.

Lokalizacja obiektu: pomieszczenie rozdzielni głównej 0,4 kV w budynku kotłowni WP-70 Ciepłowni PEC- Gliwice przy ul. Królewskiej Tamy 135 w Gliwicach.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 27 lutego 2020r godz. 11:00 UWAGA Zmiana terminu składania ofert do dnia 5 marca 2020r. godz. 13:00
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Publiczne otwarcie ofert w dniu 27  luty 2020r o godz. 11:05        5 marca 2020r godz. 13:05                                                     

w siedzibie Zamawiającego Gliwice ul. Królewskiej Tamy 135 - pokój 113

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zakończenie prac związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem pól rozdzielnicy 0,4 kV              –  do 31.08.2020 r.

Całkowite zakończenie prac – do 30.09.2020 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena  wykonania kompletnej modernizacji rozdzielni 0,4 kV RN-2 (netto)    -   100%

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Mirosław Bywalski                     tel. 32 335 02 54   (w zakresie merytorycznym)

Marcin Drozdowski                    tel. 32 335 01 57   (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak    tel. 32 335 01 04   (w zakresie formalnym).

OPIS:

Postępowanie prowadzone w dwóch etapach. Zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej.

Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings