Modernizacja wentylatora podmuchu kotła WP-70 nr 2

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/17/2019
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne  bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Celem Zamawiającego jest wymiana zużytego i nisko sprawnego wentylatora podmuchu kotła WP-70 nr 2 typu WPWs  125/1,8 z silnikiem o mocy 160 kW i napięciu 6 kV. Zamawiający posiada i eksploatuje na pozostałych kotłach WP-70 dwa wentylatory podmuchu produkcji Fawent S.A. typu WPX 140/712-1 R z silnikami produkcji Celma Indukta S.A. typu  2SIE 315 M8C o mocy 110 kW oraz napięciu 400V regulowany przemiennikiem częstotliwości typu Vacon 0100-3L-0205, napędy siłowników typu AUMA. Wentylator i silnik połączone są sprzęgłem elastycznym typu Omega.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

15 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00. 

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

15 kwietnia 2019 r. do godz. 10:30

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

25.000,00 zł /dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
  • Rozpoczęcie prac na obiekcie: – 01.07.2019 r.
  • Zakończenie prac na obiekcie:– do 15.10.2019 r.
  • Uruchomienie :–do 30.10.2019 r.
  • Optymalizacja pracy: –do 30.11.2019 r.
  • Całkowite zakończenie, przekazanie dokumentacji –do 10.12.2019 r.
KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena  wykonania kompletnej modernizacji  wentylatora podmuchu (netto)   -   100 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Grzegorz Zawierucha                 tel. (32) 335-0-150     (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak     tel. (32) 335-0-104    (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ w tym uczestnictwo w wizji lokalnej.    

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl